Warunki

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE

 

Ogólne Warunki Handlowe

Ogólne Warunki Dostawy firmy ENO telecom GmbH dla produktów i usług (stan na dzień: listopad 2008 r.

I. Informacje ogólne

1. Obowiązują wyłącznie warunki dostawy firmy ENO-Telecom GmbH (zwanej dalej „dostawcą”). Wszystkie dostawy, usługi i oferty dostawcy realizowane są wyłącznie na następujących warunkach, które uznaje się za zaakceptowane najpóźniej z chwilą przyjęcia potwierdzenia zamówienia przez klienta. Dostawca nie akceptuje innych warunków Wykonawcy, w szczególności przeciwstawnych, chyba że zgodzi się wyraźnie i w formie pisemnej na ich obowiązywanie. Warunki sprzedaży Dostawcy mają również zastosowanie, jeżeli Dostawca zrealizuje dostawę do Kupującego bez zastrzeżeń, wiedząc, że warunki sprzedaży Kupującego kolidują lub odbiegają od warunków dostawy Dostawcy. Wszystkie ustalenia, które zostaną zawarte pomiędzy Dostawca a Kupującym w związku z wykonywaniem umowy, należy przedłożyć w tym Kontrakcie pisemnie. Warunki dostawy Dostawcy mają również zastosowanie do przyszłych transakcji handlowych z Kupującym w ramach bieżących stosunków handlowych.

2. O ile w niniejszych Ogólnych Warunkach Dostawy używane jest określenie „Kupujący”, oznacza to bezpośredniego kontrahenta Dostawcy. Termin „Odbiorca Końcowy” oznacza partnera umownego Kupującego. W zakresie, w jakim używa się terminu „Partner kooperacyjny”, są to partnerzy kontraktowi, którzy współpracują z Dostawcą w ramach ciągłych zobowiązań.

3. Dostawca dostarcza Kupującemu według indywidualnych umów. Ponadto istnieją długoterminowe zobowiązania wobec Partnerów kooperacyjnych, zgodnie z którymi stosunki z Partnerami kooperacyjnymi reguluje odrębna umowa o współpracy. Niniejsze Ogólne Warunki Dostawy nie regulują wyraźnie stosunków prawnych z Partnerami kooperacyjnymi.

4. Niniejsze Ogólne Warunki Dostawy mają zastosowanie wyłącznie do handlu produktami telekomunikacyjnymi. W zakresie obrotu 
kartami telefonicznymi obowiązują indywidualne umowy.

5. Dostawca zastrzega sobie nieograniczone prawo własności i prawa autorskie do obliczeń, ilustracji, rysunków, programów przechowywanych na nośnikach danych i innych dokumentów (zwanych dalej „Dokumentami”).
Kupujący nie może udostępniać osobom trzecim takich dokumentów i/lub nośników danych oraz przechowywanych na nich
danych. Dotyczy to w szczególności dokumentów uznanych za poufne. Kupujący będzie potrzebował wyraźnej pisemnej zgody Dostawcy przed przekazaniem ich osobom trzecim. Jeżeli zamówienie nie zostanie złożone, dokumenty zostaną niezwłocznie zwrócone Dostawcy na jego żądanie.

6. Kupującemu przysługuje niewyłączne prawo do używania na zamówionym sprzęcie standardowego oprogramowania o uzgodnionych parametrach wydajnościowych w niezmienionej formie. Kupujący może wykonać dwie kopie bezpieczeństwa bez uzyskania wyraźnej zgody.

7. Zamówienia złożone przez Kupującego będą wiążące dla Dostawcy dopiero po naszym potwierdzeniu na piśmie. Podobnie
wszelkie inne umowy, które nie zostały zawarte na piśmie (ustnie, telefonicznie, telegraficznie, teleksowo, telegraficznie lub za pośrednictwem skrzynki pocztowej), wymagają pisemnego potwierdzenia dostawcy.

8. Przyjęcie zamówienia i jego potwierdzenie następuje każdorazowo pod warunkiem potwierdzenia przez ubezpieczyciela kredytu kupieckiego Dostawcy. W przypadku rozwiązania lub ograniczenia ochrony ubezpieczyciela dla kredytu kupieckiego w okresie obowiązywania umowy Dostawca ma prawo odstąpić od umowy.

9. Dopuszcza się dostawy częściowe.

II. Oferty, ceny i warunki płatności

1. Oferty Dostawcy są zawsze niewiążące, o ile nie zaznaczono inaczej w potwierdzeniu zamówienia. W zakresie, w jakim zamówienie uznaje się za ofertę w rozumieniu art. zgodnie z § 145 BGB Dostawca może je zaakceptować w ciągu 2 tygodni od otrzymania. Roszczenia odszkodowawcze z tytułu odrzucenia zamówienia są wykluczone.

2. Kupujący będzie współpracował z Dostawcą w zakresie usług telekomunikacyjnych oraz działalności związanej ze sprzętem i akcesoriami. W zakresie zażyczonym przez Kupującego, Dostawca umożliwi Kupującemu rozszerzenie obszaru usług na Odbiorcę Końcowego poprzez oferowanie usług w sieciach telefonii komórkowej, usług przywoływania i sieci stacjonarnej, które Kupujący może przekazać Odbiorcy Końcowemu. Ponadto Dostawca zaoferuje Kupującemu zakup sprzętu i akcesoriów telekomunikacyjnych.

3. Dostawca współpracuje z pulą dostawców składającą się z operatorów sieciowych, producentów oraz puli usługodawców i w związku z tym na życzenie udostępnia Kupującemu cały serwis telekomunikacyjny.

4. O ile nie uzgodniono inaczej, cenami podawanymi przez Dostawcę są ceny loco fabryka Nordhorn plus opłaty pocztowe i opakowanie, podatek od wartości dodanej oraz inne koszty, takie jak opłaty celne, składki ubezpieczeniowe itp.. Potrącenie skonta wymaga specjalnej pisemnej umowy.

6. O ile nie zaznaczono inaczej w potwierdzeniu zamówienia, faktury netto (bez potrąceń) Dostawcy będą natychmiast wymagalne. Jeżeli Kupujący zwleka z zapłatą, Dostawca jest uprawniony do naliczania odsetek za zwłokę w wysokości 8% w stosunku rocznym od bieżącej bazowej stopy procentowej, zgodnie z § 247 BGB. Jeżeli Dostawca jest w stanie dowieść większej szkody spowodowanej opóźnieniem, przysługuje mu wtedy prawo do zgłoszenia roszczenia. Kupujący ma jednak prawo udowodnić Dostawcy, że w wyniku zwłoki w zapłacie Dostawca nie poniósł żadnej szkody lub poniósł znacznie mniejszą szkodę. § 353 HGB pozostaje nienaruszony.

7. Akceptacja czeków i weksli, które pozostają zastrzeżone w każdym przypadku, następuje wyłącznie z tytułu płatności i jest ważna dopiero po wykupieniu jako płatności. Wszelkie dyskonta i odsetki bankowe obciążają Kupującego. Za terminowe przedstawienie i zgłoszenie protestu nie ponosi się odpowiedzialności. Jeżeli płatność wynagrodzenia z tytułu procedury czekowej/ weksla została uzgodniona, nasze zastrzeżenie własności obejmuje również wykup przez Kupującego weksla zaakceptowanego przez Dostawcę i nie wygasa z chwilą uznania czeku otrzymanego przez Dostawcę.

8. W przypadku zwłoki w płatności ze strony Kupującego wszelkie roszczenia, nawet jeśli zostały odroczone i/lub weksle zostały uznane, stają się natychmiast wymagalne. Jeżeli w wyniku tych lub innych okoliczności (nieuregulowanie weksli
lub czeków, zawieszenie płatności, wniosek o upadłość itp.) konsekwencją dla Dostawcy jest kwestionowanie wiarygodności kredytowej Kupującego, wtedy Dostawcy także przysługuje prawo do realizacji dalszych dostaw lub usług w zależności od zaliczek lub zabezpieczeń. Jeżeli mimo prośby o wykonanie zamówienia Kupujący nie zapewni krok po kroku wykonania zamówienia lub nie jest przygotowany do złożenia zabezpieczenia, Dostawca ma prawo odmówić dalszej realizacji zamówienia, zażądać odszkodowania za niewykonanie lub odstąpić od umowy, o ile nie zostały jeszcze zrealizowane dostawy lub usługi.

9. Kupującemu przysługują prawa do potrącenia tylko wtedy, gdy jego roszczenia wzajemne są prawomocne, bezsporne lub zaakceptowane przez Dostawcę. Ponadto Kupujący jest uprawniony do skorzystania z prawa zatrzymania, o ile jego roszczenie wzajemne opiera się na tym samym stosunku umownym.

III. Zastrzeżenie własności

1.
Do czasu całkowitego zaspokojenia wszystkich roszczeń wynikających z całości stosunków handlowych, w tym wierzytelności dodatkowych, roszczeń odszkodowawczych oraz zapłaty czeków i weksli, towary pozostają własnością Dostawcy. Ma to również zastosowanie, jeżeli indywidualne roszczenia Dostawcy są uwzględnione w fakturze bieżącej, a saldo jest zrównoważone i uznane.

2. Jeżeli towar zastrzeżony jest łączony, mieszany lub przetwarzany przez Kupującego na nowy przedmiot ruchomy,
odbywa się to w imieniu Dostawcy, a Dostawca nie jest do tego zobowiązany. Poprzez łączenie, mieszanie lub przeróbkę Kupujący zgodnie z § 947 ff. BGB nie nabywa prawa własności do nowej rzeczy. W przypadku połączenia, zmieszania lub obróbki z przedmiotami nienależącymi do Dostawcy, prawo współwłasności nowej rzeczy nabywa się proporcjonalnie do stosunku wartości fakturowej towaru zastrzeżonego do wartości całkowitej.

3. Kupujący jest uprawniony do odsprzedaży lub dalszego przetwarzania towaru pod następującymi warunkami:

a) Towary objęte zastrzeżeniem własności mogą być sprzedawane lub przetwarzane przez Kupującego wyłącznie w ramach zwykłej działalności handlowej i pod warunkiem, że jego sytuacja finansowa nie ulegnie pogorszeniu w perspektywie długoterminowej.

b)

aa) Kupujący odstępuje niniejszym od wszelkich roszczeń wraz z wszelkimi prawami ubocznymi z tytułu odsprzedaży towaru zastrzeżonego — w tym wszelkie roszczenia dotyczące salda — na rzecz dostawcy.

bb) Jeżeli towar został połączony, zmieszany lub przetworzony i Dostawca nabył prawo współwłasności towaru w wysokości wartości faktury, przysługuje mu prawo roszczenia ceny zakupu proporcjonalnie do wartości swoich praw do towaru.

cc) Jeżeli Kupujący sprzedał roszczenie w ramach rzeczywistego faktoringu, Kupujący sceduje roszczenie wobec tego czynnika na Dostawcę i przekaże mu swoje wpływy ze sprzedaży proporcjonalnie do wartości praw Dostawcy do towaru. Jeżeli Kupujący jest opóźniony o ponad dziesięć dni kalendarzowych lub jeżeli jego sytuacja finansowa ulegnie znacznemu pogorszeniu, jest on zobowiązany do poinformowania faktora o fakcie cesji.

dd) Dostawca niniejszym przyjmuje powyższe cesje.

c) Kupujący jest uprawniony do ściągania scedowanych wierzytelności, o ile nie zalega z zapłatą swoich zobowiązań płatniczych. W takim przypadku Dostawca jest niniejszym upoważniony przez Kupującego do poinformowania Odbiorców Końcowych o cesji i samodzielnego dochodzenia roszczeń. W tym kontekście Kupujący jest zobowiązany do udzielenia informacji niezbędnych do dochodzenia odstąpionych roszczeń i umożliwienia weryfikacji tych informacji. W szczególności na żądanie dostarczy Dostawcy dokładny wykaz przysługujących mu roszczeń, w tym nazwę (nazwisko) i adres odbiorcy, kwotę roszczeń, datę wystawienia faktury itp.

5. Dostawca zobowiązany jest zwolnić zabezpieczenia według uznania Kupującego, jeżeli wartość zabezpieczeń istniejących dla Dostawcy przekracza o ponad 10% całość roszczeń Kupującego.

6. Kupującemu nie przysługuje prawo zastawu lub cesji zastrzeżonego towaru lub odstąpienia wierzytelności tytułem zabezpieczenia. Dostawca jest niezwłocznie informowany o zajęciach, konfiskatach lub innych dyspozycjach lub interwencjach osób trzecich, z dokładnym podaniem szczegółów dotyczących dłużnika lub osób trzecich, tak aby Dostawca mógł wnieść pozew zgodnie z § 771 ZPO. O ile osoba trzecia nie jest w stanie zwrócić Dostawcy kosztów sądowych i pozasądowych powództwa zgodnie z § 771 ZPO, Kupujący ponosi odpowiedzialność za szkodę poniesioną przez Dostawcę.

7. Jeżeli Dostawca wycofa przedmiot dostawy w ramach dochodzenia swoich praw do zastrzeżenia własności, oznacza to odstąpienie od umowy tylko wtedy, gdy wyraźnie oświadczy to Dostawca. Kupujący jest uprawniony do odsprzedaży lub dalszego przetwarzania towaru pod następującymi warunkami:

8. Towar zastrzeżony będzie bezpłatnie składowany przez Kupującego dla Dostawcy. Kupujący jest zobowiązany na własny koszt ubezpieczyć zastrzeżony towar od zwykłego ryzyka, takiego jak pożar, kradzież i woda. Kupujący niniejszym przenosi na Dostawcę przysługujące mu roszczenia o świadczenia ubezpieczeniowe z tytułu szkód wymienionych powyżej wobec towarzystw ubezpieczeniowych lub inne roszczenia wobec innych podmiotów zobowiązanych do zapłaty odszkodowania w wysokości wartości fakturowej towaru. Dostawca przyjmuje cesję.

9. Wszelkie roszczenia i prawa wynikające z zastrzeżenia własności do wszystkich szczególnych form określonych w niniejszych warunkach pozostają w mocy do czasu całkowitego zwolnienia z zobowiązań warunkowych (czek lub weksel), które przyjęto w interesie Kupującego. W przypadku zdania 1. Kupujący może z zasady korzystać z faktoringu dla swoich należności. Przed przejęciem zobowiązań warunkowych musi jednak poinformować Dostawcę.

IV. Terminy dostaw i opóźnienia

1. Przestrzeganie uzgodnionych terminów dostaw jest uzależnione od przestrzegania uzgodnionych warunków płatności i innych zobowiązań ze strony Kupującego, a w szczególności od terminowego dostarczenia przez Kupującego wszelkich dokumentów, niezbędnych aprobat itp.. Jeżeli wymienione warunki wstępne nie zostaną spełnione w terminie, terminy zostaną odpowiednio przedłużone; nie dotyczy to Dostawcy, który jest odpowiedzialny za opóźnienie.

2. Terminy dostaw podane w potwierdzeniu zamówienia uznaje się za ustalone tylko wtedy, gdy są wyraźnie jako takie
oznaczone, na przykład poprzez dodanie „stały” lub „najpóźniej”.

3. Jeżeli niedotrzymanie terminów spowodowane jest siłą wyższą, np. mobilizacją, wojną, zamieszkami lub podobnymi wydarzeniami, np. strajkiem, lokautem, terminy ulegają odpowiedniemu wydłużeniu. Jednocześnie Dostawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy w całości lub w części z powodu niewypełnionej części umowy.

4. W przypadku zwłoki Dostawcy Kupujący jest uprawniony do żądania odszkodowania za każdy zakończony tydzień zwłoki w wysokości 0,5% całkowitej ceny za tę część dostaw, która nie mogła być odpowiednio wykorzystana z powodu opóźnienia, pod warunkiem, że Kupujący udowodni, że w wyniku tego poniósł szkodę, lecz łącznie nie więcej niż 5% ceny za tę część dostaw, która nie mogła być właściwie wykorzystana z powodu opóźnienia. O ile opóźnienie w dostawie nie wynika z umyślnego naruszenia umowy, za które odpowiada Dostawca, odpowiedzialność odszkodowawcza Dostawcy ogranicza się do przewidywalnej, typowo występującej szkody.

5. Roszczenia odszkodowawcze ze strony Kupującego z tytułu zwłoki w dostawie i zastępstwa świadczenia przekraczające kwotę określoną w pkt. 4 są wykluczone we wszystkich przypadkach opóźnionej dostawy, nawet po upływie terminu
dostawy wyznaczonego Dostawcy. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpowiedzialność cywilna ma charakter obligatoryjny
w przypadku działania umyślnego, rażącego niedbalstwa lub w wyniku uszkodzenia życia, ciała lub zdrowia; nie oznacza to zmiany ciężaru dowodu na niekorzyść Kupującego. Kupujący jest uprawniony do odstąpienia od umowy tylko wtedy, gdy Dostawca jest odpowiedzialny za opóźnienie w dostawie.

6. Na żądanie Dostawcy Kupujący jest zobowiązany do złożenia w rozsądnym terminie oświadczenia, czy odstąpi od umowy z powodu opóźnienia w dostawie i/lub zażąda odszkodowania za szkodę zamiast wykonania lub będzie nalegał na dostawę.

7. Jeżeli Kupujący zwleka z odbiorem lub w sposób zawiniony naruszy inne zobowiązania do współpracy, Dostawca ma prawo domagać się odszkodowania za szkodę, do której jest uprawniony, w tym wszelkie dodatkowe koszty. Zastrzegamy sobie w takim prawo do dalszych roszczeń.

8. Jeżeli wysyłka lub dostawa opóźni się o więcej niż miesiąc po powiadomieniu na żądanie Kupującego o gotowości do wysyłki, Dostawca może pobierać od Kupującego opłaty za magazynowanie za każdy miesiąc lub jego część w wysokości 0,5% ceny części dostaw, ale łącznie nie więcej niż 5%. Umawiające się strony mają prawo do udowodnienia wyższych lub niższych kosztów składowania.

9. Zastrzega się możliwość prawidłowej i terminowej dostawy własnej.

V. Klauzula SCHUFA

1. Kupujący zgadza się, że ENO telecom GmbH przekaże jego dane w ramach rozpoczęcia zakupu i realizacji umowy kupna (dane osobowe i dane konta, dane karty kredytowej lub bankowej) do SCHUFA Holding AG (SCHUFA) w celu realizacji czeku kredytowego. Niezależnie od tego, sprzedawca przekazuje dane do SCHUFA również na podstawie zachowania pozaumownego (np. oszukańcze roszczenia po rozwiązaniu umowy, odstąpieniu od umowy, nadużyciu karty kredytowej lub bankowej). Zgłoszenia te mogą być dokonywane wyłącznie zgodnie z federalną ustawą o ochronie danych, o ile jest to dopuszczalne po rozważeniu wszystkich przedmiotowych interesów.

2. SCHUFA przechowuje i przekazuje dane dotyczące wiarygodności kredytowej swoim partnerom w UE. Partnerami handlowymi SCHUFA są głównie banki, firmy oferujące karty kredytowe i umowy leasingowe. Ponadto SCHUFA dostarcza również informacje przedsiębiorstwom handlowym, telekomunikacyjnym i innym, które świadczą usługi i realizują dostawy w formie kredytu. SCHUFA dostarcza danych adresowych służących do określania zadłużenia. Przy udzielaniu informacji SCHUFA może dodatkowo poinformować swoich kontrahentów o wartości prawdopodobieństwa obliczonej na podstawie własnej bazy danych dotyczącej oceny ryzyka kredytowego (procedura punktacji). SCHUFA przekazuje jedynie dane obiektywne nie informując o instytucji prowadzącej rachunek; subiektywne osądy wartości, dochody osobiste i sytuacja finansowa nie są zawarte w informacjach SCHUFA. Dane te zostaną udostępnione tylko wtedy, gdy zostanie udowodniony uzasadniony interes.

3. Kupujący może uzyskać informacje o danych dotyczących osoby Kupującego od wymienionych firm
pod następującym adresem: SCHUFA Holding AG, Postfach 5640, 30056 Hannover. Więcej informacji na temat SCHUFA można znaleźć w ulotce, która jest dostępna na stronie www.schufa.de lub udostępniana jest na życzenie Kupującemu przez ENO telecom GmbH.

VI. Przeniesienie ryzyka i pakowanie

1. Ryzyko przechodzi na Kupującego w następujący sposób, nawet w przypadku dostawy bez frachtu, chyba że uzgodniono inaczej:

a) w przypadku dostaw bez odbioru lub montażu - z chwilą przekazania dostawy osobie dokonującej transportu lub opuszczenia magazynu Dostawcy. Na żądanie i na koszt Kupującego Dostawca ubezpieczy dostawy od zwykłego ryzyka transportowego.

b) w przypadku dostaw z uruchomieniem lub montażem - w dniu odbioru we własnym zakładzie produkcyjnym lub, jeśli tak uzgodniono, po bezbłędnym uruchomieniu próbnym.

2. Jeżeli wysyłka, akceptacja we własnej firmie lub eksploatacja próbna jest opóźniona lub niemożliwa z przyczyn,
za które odpowiedzialny jest Kupujący, lub jeżeli Kupujący opóźnia przyjęcie towaru z innych powodów, w takim przypadku ryzyko przechodzi
na Kupującego.

3. Opakowania transportowe i inne opakowania zgodnie z przepisami dotyczącymi opakowań nie mogą być odbierane przez Dostawcę, nie dotyczy to palet. Kupujący jest zobowiązany do utylizacji opakowania na własny koszt.
VII. Przyjmowanie dostaw
Dostawy muszą być zaakceptowane przez Kupującego, nawet jeśli wykazują nieznaczne wady.

VIII. Wady fizyczne

Dostawca ponosi odpowiedzialność za wady materiałowe w następujący sposób:

1. Według uznania Dostawcy części lub usługi, które wykazują istotną wadę w okresie przedawnienia — niezależnie od czasu eksploatacji — powinny być naprawione, dostarczone ponownie lub dostarczone ponownie nieodpłatnie pod warunkiem, że przyczyna wady istniała już w momencie przejścia ryzyka.

2. Na zasadzie odstępstwa od § 434 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB) umawiające się strony uzgadniają, że wymaganą jakość przedmiotu dostawy uznaje się za spełnioną w momencie przeniesienia ryzyka, o ile indywidualnie nie uzgodniono inaczej, jeśli chodzi o typ średni i jakość w odniesieniu do produkcji seryjnej lub ogólnej przedmiotu dostawy w siedzibie Dostawcy. W przypadku niższej jakości nie występuje wada, jeśli nie narusza to warunków umowy. Nie ma zastosowania § 434 ust. 2 zdanie drugie BGB.

3. Roszczenia z tytułu wad materialnych ulegają przedawnieniu w ciągu 6 miesięcy od terminu wymagalności roszczeń z tytułu wad, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy od daty dostawy przedmiotu. Gwarancja nie obejmuje przedmiotów używanych. Termin ten obowiązuje również w przypadku szkód następczych spowodowanych wadą, o ile nie dochodzi się roszczeń z tytułu czynu niedozwolonego. Nie ma to zastosowania, jeżeli prawo przewiduje dłuższe okresy lub w przypadku uszkodzenia życia, ciała lub zdrowia, umyślnego lub rażącego niedbalstwa ze strony Dostawcy oraz w przypadku oszukańczego zatajenia wady. Termin przedawnienia w przypadku dostawy z regresem zgodnie z §§ 478, 479 BGB pozostaje bez zmian i wynosi pięć lat, licząc od dnia doręczenia wadliwego przedmiotu.

4. a) Kupujący powiadomi Dostawcę na piśmie o wszelkich wadach materiałowych. Jeżeli Kupujący jest kupcem w rozumieniu HGB, podlega on obowiązkowi zgłoszenia wad zgodnie z § 377 HGB. Decydującym dla stanu umownego towaru jest czas opuszczenia magazynu Dostawcy.

b) Jeśli Kupujący nie jest kupcem w rozumieniu HGB, Kupujący musi niezwłocznie, najpóźniej w ciągu tygodnia od otrzymania dostawy, zawiadomić Dostawcę na piśmie o wszelkich wadach. Wady, których nie można wykryć w tym okresie, nawet po dokładnym sprawdzeniu należy zgłosić Dostawcy na piśmie natychmiast po ich wykryciu. Decydującym dla stanu umownego towaru jest czas opuszczenia magazynu Dostawcy.

c) Jeśli chodzi o oczywiste szkody transportowe, przed potwierdzeniem odbioru towaru należy to zaznaczyć na dowodzie dostawy przewoźnika. Notatka ta musi zostać potwierdzona przez kierowcę na piśmie i niezwłocznie doręczona Dostawcy. W przypadku uszkodzenia transportowego, zarówno karton zewnętrzny jak i kompletny towar muszą być zmagazynowane. Towary z uszkodzonego transportu nie mogą być odsprzedawane. O brakującej części towaru w dostawie lub niedostępności akcesoriów również należy niezwłocznie powiadomić. W takim przypadku należy zachować oryginalny karton wysyłkowy. Jeśli dostarczony towar jest już wadliwy w momencie dostawy, należy o tym niezwłocznie powiadomić Dostawcę. Do przesyłki zwrotnej musi być dołączony dowód dostawy lub faktura zakupu, jak również dokładny opis wady oraz ewentualnie nadany numer zwrotu.

5. W przypadku zgłoszenia wad Kupujący może wstrzymać płatność w zakresie proporcjonalnym do
zaistniałych wad materiałowych. Kupujący może wstrzymać się z zapłatą tylko w przypadku zgłoszenia wad,
których uzasadnienia nie można zakwestionować. Jeżeli zgłoszenie wad było nieuzasadnione, Dostawca ma prawo żądać zwrotu kosztów poniesionych przez Kupującego.

6. Przede wszystkim Dostawca musi zawsze mieć możliwość usunięcia wady w rozsądnym terminie.

7. Jeżeli świadczenie uzupełniające nie powiedzie się, Kupujący może — bez uszczerbku dla roszczeń odszkodowawczych zgodnie z art. X. — odstąpić od umowy lub obniżyć wynagrodzenie.

8. Roszczenia reklamacyjne nie mają zastosowania jedynie w przypadku nieznacznych odchyleń od uzgodnionej jakości, tylko nieznacznego naruszenia użyteczności, naturalnego zużycia naturalnego lub uszkodzeń powstałych po przeniesieniu ryzyka z powodu wadliwej lub niedbałej obsługi, nadmiernego obciążenia lub z powodu szczególnych wpływów zewnętrznych, które nie są zakładane zgodnie z umową, jak również w przypadku błędów oprogramowania nienadających się do powielania. Jeśli Kupujący lub osoby trzecie przeprowadzą nieprawidłowe modyfikacje lub prace naprawcze, także one nie będą objęte roszczeniami reklamacyjnymi i wynikającymi z nich konsekwencjami.

9. Roszczenia Kupującego wynikające z poniesionych przez niego kosztów związanych z wykonaniem zamówienia, w szczególności kosztów transportu, podróży, robocizny i materiałów, są wykluczone, o ile koszty te wzrosną, ponieważ przedmiot dostawy został następnie przeniesiony do miejsca innego niż siedziba Kupującego, chyba że przesyłka odpowiada jego przeznaczeniu.

10. Ustawowe prawa dochodzenia roszczeń regresowych Kupującego wobec Dostawcy przysługują Kupującemu tylko w zakresie, w jakim Kupujący nie zawarł z jego klientami umów wykraczających poza ustawowe roszczenia reklamacyjne. Punkt 8 stosuje się również z uwzględnieniem niezbędnych zmian do zakresu przysługującego Kupującemu prawa regresu wobec Dostawcy.

11. Dla wszystkich innych roszczeń odszkodowawczych stosuje się art. X. (Inne roszczenia odszkodowawcze). Dalsze lub inne niż opisane w artykule VII., o którym mowa, roszczenia Kupującego wobec Dostawcy i jego podwykonawców z tytułu wad materiałowych są wykluczone.

IX. Wady prawne

W przypadku wystąpienia wad prawnych stosuje się odpowiednie postanowienia art. VII. Dalsze lub inne roszczenia Kupującego w stosunku do Dostawcy i jego podwykonawców z tytułu wad prawnych są wykluczone.

X. Niemożność i dostosowanie umowy

1. Jeżeli dostawa jest niemożliwa, Kupujący jest uprawniony do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, chyba że Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożność dostawy. Roszczenie odszkodowawcze Kupującego będzie jednak ograniczone do 10% wartości tej części dostawy, która z powodu niemożności wykonania nie może zostać wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli odpowiedzialność jest obligatoryjna w przypadku działania umyślnego, rażącego niedbalstwa lub uszkodzenia życia, ciała lub zdrowia; nie oznacza to zmiany ciężaru dowodu na niekorzyść Kupującego. Prawo Kupującego do odstąpienia od umowy pozostaje nienaruszone.

2. W przypadku nieprzewidzianych zdarzeń w rozumieniu art. IV nr 2, które w znaczącym stopniu zmieniają znaczenie ekonomiczne lub treść dostawy lub mają istotny wpływ na działalność Dostawcy, umowa zostanie odpowiednio dostosowana w dobrej wierze. W przypadku gdy dostosowanie zamówienia jest ekonomicznie nieuzasadnione, Dostawca może odstąpić od zamówienia. Jeżeli zamierza on skorzystać z tego prawa, musi poinformować o tym Kupującego niezwłocznie po rozpoznaniu konsekwencji zdarzenia, nawet jeśli pierwotnie uzgodniono z nim przedłużenie terminu dostawy.

XI. Inne roszczenia odszkodowawcze

1.
Wyklucza się roszczenia odszkodowawcze i zwrot kosztów przez Kupującego (zwane dalej „roszczeniami odszkodowawczymi”), niezależnie od podstawy prawnej,
w szczególności z powodu naruszenia obowiązków wynikających ze zobowiązania i czynu niedozwolonego.

2. Nie dotyczy to przypadków odpowiedzialności cywilnej Dostawcy, np. zgodnie z ustawą o odpowiedzialności cywilnej za produkt, w przypadku działania umyślnego, rażącego niedbalstwa, uszkodzenia życia, ciała lub ciała lub z powodu naruszenia istotnych zobowiązań umownych. Jeżeli w konsekwencji powyższego wynika odpowiedzialność Dostawcy i nie zachodzi celowe lub rażące niedbalstwo lub zagrożenie życia, zdrowia lub uszkodzenia ciała, roszczenie jest ograniczone do wysokości ubezpieczenia Dostawcy od odpowiedzialności cywilnej za produkt. Dostawca wyraża gotowość na życzenie Kupującego do zapoznania się z polisą ubezpieczeniową. Dostawca zobowiązuje się do utrzymania ubezpieczenia do upływu okresu gwarancji (art. VII. ust. 2.). Zmiana ciężaru dowodu na niekorzyść Kupującego nie jest związana z powyższymi postanowieniami.
3. Jeżeli Kupującemu na mocy przedmiotowego artykułu X przysługują roszczenia odszkodowawcze,  przedawniają się one po upływie terminu ich przedawnienia z tytułu wad materialnych zgodnie z art. VII. ust. 3.

XII. Właściwością miejscową sądu,

1. w tym dla roszczeń wekslowych i czekowych, jest Nordhorn, jeżeli Kupujący jest kupcem pełnym, osobą prawną prawa publicznego lub publiczno-prawnym majątkiem specjalnym. Ma to również zastosowanie w przypadku, gdy Kupujący
nie posiada ogólnej siedziby sądu w Niemczech, przenosi swoje miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu poza terytorium Niemiec po zawarciu umowy lub gdy jego miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu nie jest znane w chwili wniesienia pozwu.

2. Do wszystkich stosunków prawnych z Kupującym zastosowanie znajduje wyłącznie prawo materialne Republiki Federalnej Niemiec, bez dalszego odniesienia do innego systemu prawnego. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z dnia 11 kwietnia 1980 r. (Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG) z późniejszymi zmianami nie ma zastosowania.

3. Miejscem wykonania jest Nordhorn, o ile w potwierdzeniu zamówienia nie podano inaczej.

4. Prawna nieważność poszczególnych postanowień nie wpływa na ważność umowy pod każdym innym względem, chyba że jej przestrzeganie stanowi nieuzasadnione utrudnienie dla jednej ze stron. Zmiany i błędy zastrzeżone.