Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOSCI

 

Uwagi dotyczące ochrony danych 

Cieszymy się, że zainteresowali się Państwo naszym sklepem internetowym.  Ochrona Państwa prywatności jest dla nas bardzo ważna. Firma ENO telecom GmbH, Bentheimer Str. 118b, D-48529 Nordhorn jest odpowiedzialna za obsługę RIO Hardware Shops oraz zbieranie, przechowywanie i przetwarzanie danych klientów generowanych za pośrednictwem tego sklepu.
 
Niniejsza strona wykorzystuje Google Analytics firmy MAN Truck & Bus AG, Oscar-Schlemmer-Str. 19-2,180807 München do gromadzenia i przechowywania danych w celach marketingowych i optymalizacyjnych. Dane te są również udostępniane naszemu partnerowi, TB Digital Services GmbH, Dachauer Str. 641, 80995 München. Szczegółowe informacje znajdą Państwo poniżej.
 
Poniżej szczegółowo informujemy o postępowaniu z Państwa danymi, które są gromadzone i przechowywane przez nas (ENO telecom GmbH, Bentheimer Str. 118b, D-48529 Nordhorn) w związku z zakupem w naszym sklepie.   
 
Przetwarzanie Państwa danych osobowych dotyczących 
 
Mogą Państwo odwiedzać nasz sklep bez podawania danych osobowych. Nawet jeśli odwiedzają Państwo naszą stronę internetową za pośrednictwem linków do biuletynów informacyjnych, dane dostępowe przechowujemy bez żadnych osobistych referencji, takich jak np.:
 
- nazwy Państwa dostawcy usług internetowych
- strony, z której nas Państwo odwiedzają
- nazwy zażądanego pliku
 
Dane te są oceniane wyłącznie w celu udoskonalenia naszej oferty i nie pozwalają na wyciągnięcie jakichkolwiek wniosków dla Państwa osoby.
 
Przechowywanie danych klientów podczas zakupów w telefonie komórkowym / rejestracja urządzenia
 
Po zarejestrowaniu się jako klient w sklepie Państwa dane osobowe będą gromadzone i przechowywane przez firmę ENO telecom GmbH, Bentheimer Str. 118 b, 48529 Nordhorn. W celu realizacji zamówień Państwa dane osobowe zostaną przekazane usługodawcom (firmom transportowym, logistykom, bankom; firmie TB Digital Services GmbH, Dachauer Str. 641, 80995 München) wskazanym przez nas do realizacji zlecenia.
 
Nie będziemy wykorzystywać ani przekazywać Państwa danych osobowych poza tym zakresem.  
 
Prawa osób, których dane dotyczą
 
W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych są Państwo osobami, których dane dotyczą w znaczeniu RODO, i przysługują Państwu następujące prawa wobec administratora:
 
1. Prawo dostępu
 
Mają Państwo prawo zażądać od administratora potwierdzenia, czy przetwarzamy dane osobowe.
W przypadku, gdy takie przetwarzanie ma miejsce, mogą Państwo zażądać od administratora dostępu do następujących informacji:
 
(1) cele, w jakich przetwarzane są dane osobowe;
(2) kategorie przetwarzanych danych osobowych;
(3) odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione;
(4) planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu; 
(5) informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących Państwa oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
(6) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego; 
(7) jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle; 
(8) o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. 
Mają Państwo prawo do zażądania informacji, czy dane osobowe dotyczące Państwa są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W związku z powyższym mają Państwo prawo do zażądania informacji o odpowiednich zabezpieczeniach związanych z przekazaniem, o których mowa w art. 46 RODO.
 
Prawo do sprostowania danych
 
Mają Państwo prawo żądania od administratora sprostowania i/lub uzupełnienia danych osobowych dotyczących Państwa, które są nieprawidłowe lub niekompletne. Administrator niezwłocznie dokona takiego sprostowania. 
 
2. Prawo do ograniczenia przetwarzania
 
W następujących przypadkach mają Państwo prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących Państwa:
 
(1) kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych dotyczących Państwa – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych; 
(2) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiają się usunięciu danych osobowych dotyczących Państwa, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; 
(3) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub 
(4) wnieśli Państwo sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie zostało jeszcze stwierdzone, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw Państwa sprzeciwu. 
Jeżeli przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa zostało ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać, oprócz przechowywania, wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego. 
 
W przypadku ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z powyższymi warunkami administrator informuje Państwa przed uchyleniem takiego ograniczenia. 
 
3. Prawo do usunięcia
 
a) Obowiązek usunięcia 
 
Mają Państwo prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych dotyczących Państwa, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności: 
 
(1) Dane osobowe dotyczące Państwa nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane. 
(2) Cofają Państwo zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania.
(3) Wnoszą Państwo sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, lub wnoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania na mocy art. 21 ust. 2 RODO. 
(4) Dane osobowe dotyczące Państwa były przetwarzane niezgodnie z prawem. 
(5) Dane osobowe dotyczące Państwa muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator. 
(6) Dane osobowe dotyczące Państwa zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO. 
 
b)   Przekazywanie informacji osobom trzecim
 
Jeżeli administrator upublicznił dane osobowe dotyczące Państwa, a na mocy art. 17 ust. 1 RODO ma obowiązek usunąć te dane osobowe, to – biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji – podejmuje odpowiednie działania, w tym środki techniczne, by poinformować administratorów przetwarzających te dane osobowe, że Państwo jako osoba, której dane dotyczą, żądają, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje. 
 
c)   Wyjątki
 
Prawo do usunięcia danych nie obowiązuje w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne:
(1) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
(2) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi; 
(3) z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) oraz i), a także art. 9 ust. 3 RODO;
(4) do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, o ile prawdopodobne jest, że prawo, o którym mowa w lit. a), uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania; lub
(5) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 
 
4.   Prawo do informowania
 
W przypadku wykonania przez Państwa prawa do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania wobec administratora, jest on zobowiązany do powiadomienia wszystkich odbiorców, którym dane osobowe dotyczące Państwa zostały ujawnione, o takim sprostowaniu lub usunięciu danych, lub ograniczeniu przetwarzania, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku. 
 
Przysługuje Państwu prawo wobec administratora do uzyskania informacji o takich odbiorcach. 
 
5.   Prawo do przenoszenia danych
 
Mają Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe dotyczące Państwa, które dostarczyli Państwo administratorowi. Poza tym mają Państwo prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczyli Państwo te dane osobowe, jeżeli:
 
(1) przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; oraz 
(2) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. 
Wykonując prawo do przenoszenia danych, mają Państwo również prawo żądania, by dane osobowe dotyczące Państwa zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Nie może to niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych. 
 
Prawo do przenoszenia danych nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. 
 
6.   Prawo do sprzeciwu
 
Administratorowi nie wolno już przetwarzać danych osobowych dotyczących Państwa, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub przetwarzanie służy ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń.
 
Jeżeli dane osobowe dotyczące Państwa są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych dotyczących Państwa na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. 
Jeżeli wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów. 
 
W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego i bez uszczerbku dla dyrektywy 2002/58/WE mogą Państwo wykonać prawo do sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne. 
 
7.   Prawo do odwołania oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
 
W każdej chwili mają Państwo prawo do odwołania oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
 
8.   Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie
 
Mają Państwo prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa. Powyższe nie ma zastosowania, jeżeli ta decyzja: 
 
(1) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między Państwem a administratorem; 
(2) jest dozwolona prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega administrator i które przewiduje właściwe środki ochrony Państwa praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów; lub 
(3) opiera się na Państwa wyraźnej zgodzie. 
 
Takie decyzje nie mogą opierać się jednak na szczególnych kategoriach danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, chyba że zastosowanie ma art. 9 ust. 2 lit. a) lub g) i istnieją właściwe środki ochrony praw, wolności i Państwa prawnie uzasadnionych interesów. 
 
W przypadkach, o których mowa w ust. (1) i (3), administrator wdraża właściwe środki ochrony praw, wolności i Państwa prawnie uzasadnionych interesów, a co najmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji. 
 
9.   Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 
Bez uszczerbku dla innych środków administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzą Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza RODO.
 
Organ nadzorczy, do którego wniesiono skargę, informuje skarżącego o postępach i efektach rozpatrywania skargi, w tym o możliwości skorzystania z sądowego środka ochrony prawnej na mocy art. 78 RODO. 
 
Osoba wyznaczona do kontaktów dla celów ochrony danych
 
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania danych osobowych, ujawniania, poprawiania, blokowania lub usuwania danych oraz cofnięcia zgody prosimy o kontakt z naszym pełnomocnikiem ds. ochrony danych:
 
ENO telecom GmbH
Heiner Hensen
Bentheimer Str. 118b
48529 Nordhorn
hhensen@eno.de
 
Zastosowanie „ciasteczek” (plików cookies)
 
Na naszej stronie internetowej używamy tzw. cookies. Pliki cookies to małe pliki przechowywane na Państwa nośniku danych, które przechowują pewne ustawienia i dane do wymiany z naszym systemem za pośrednictwem Państwa przeglądarki. Zapis ten pomaga nam zaprojektować witrynę odpowiednio dla Państwa i ułatwia korzystanie z niej, np. poprzez zapisywanie pewnych danych wejściowych w taki sposób, aby nie trzeba było ich stale powtarzać. Państwa przeglądarka pozwala na wprowadzanie restrykcyjnych ustawień korzystania z plików cookies, co może spowodować, że nasza oferta przestanie działać dla Państwa lub będzie działać w ograniczonym zakresie. Także tam można usunąć pliki cookies. 
 
Sesyjne pliki cookies
 
Sesyjne pliki cookies (zwane session cookies) są usuwane po zamknięciu Państwa przeglądarki.
 
Stałe pliki cookies
 
Używamy plików cookies, które pozostają na Państwa dysku twardym.  Dla Państwa wygody czas ważności ustawiony jest na datę w przyszłości.  Podczas kolejnej wizyty automatycznie zostaną Państwo rozpoznani i wybrane wcześniej ustawienia (tzw. stałe pliki cookies).  
 
Bezpieczeństwo danych
 
Państwa dane dotyczące płatności są podczas procesu składania zamówienia przesyłane przez Internet jako zaszyfrowane. Chronimy naszą stronę internetową i inne systemy za pomocą środków technicznych i organizacyjnych przed utratą, zniszczeniem, dostępem, modyfikacją i rozpowszechnianiem danych osobowych przez osoby nieupoważnione. Informacje dostępowe należy zawsze traktować poufnie i zamknąć okno przeglądarki po zakończeniu komunikowania się z nami, szczególnie w przypadku dzielenia się swoim komputerem z innymi.  
 
Narzędzia do śledzenia ruchu internetowego
 
Google Analytics z rozszerzeniem „anonimowe IP”
 
Niniejsza strona wykorzystuje Google Analytics firmy MAN Truck & Bus AG, Oscar-Schlemmer-Str. 19-2,180807 München do gromadzenia i przechowywania danych w celach marketingowych i optymalizacyjnych. Dane te są również udostępniane naszemu partnerowi, TB Digital Services GmbH, Dachauer Str. 641, 80995 München. Google Analytics jest usługą Google Inc. (Google). Google Analytics korzysta z tzw. cookies.  Informacje generowane przez pliki „cookies” na temat korzystania z niniejszej strony są zazwyczaj wysyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.  W przypadku aktywacji opcji anonimizacji IP na tej stronie adres IP użytkownika, w razie użycia na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zostanie wcześniej skrócony przez Google.  Tylko w wyjątkowych przypadkach na serwer Google w USA przesyłany jest pełny adres IP i dopiero tam skracany.  Na zlecenie operatora niniejszej witryny internetowej firma Google będzie wykorzystywała zebrane informacje do celów analizy korzystania z witryny internetowej przez użytkownika, sporządzania raportów o aktywności na witrynie internetowej oraz do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z tej witryny i Internetu na rzecz operatora witryny.  Adres IP przekazany przez przeglądarkę użytkownika w ramach usługi Google Analytics nie jest przechowywany wraz z innymi danymi przez firmę Google. Istnieje możliwość zablokowania funkcji zapisywania plików „cookie” za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki internetowej. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku istnieje ryzyko, iż nie będzie można korzystać w pełni ze wszystkich funkcji niniejszej witryny internetowej.  
 
Jeśli nie życzą sobie Państwo, aby Google Analytics otrzymywało informacje o stronach internetowych, które Państwo odwiedzają, istnieje możliwość zainstalowania „dodatku dezaktywacyjnego” w przeglądarce.  W tym celu należy pobrać i zainstalować wtyczkę przeglądarki dostępną pod następującym linkiem (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

 

Google reCAPTCHA

W naszej witrynie wykorzystujemy mechanizm Google reCAPTCHA. Usługa, zwana dalej „Google”, jest świadczona przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA.

Używamy mechanizmu reCaptcha, aby rozróżnić, czy dane wejściowe są wprowadzane przez osobę fizyczną, czy też są niewłaściwie wykorzystywane przez mechaniczne i automatyczne przetwarzanie, a tym samym sprawdzić, czy interakcja zachodzi przez zautomatyzowany dostęp do naszej strony internetowej, np. przez tzw. boty, i uniknąć go. 
Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. W naszym uzasadnionym interesie leży bezpieczeństwo naszej obecności w Internecie oraz obrona przed niechcianym, automatycznym dostępem w formie spamu lub podobnych metod.

Usługa ta umożliwia Google określenie, z której strony internetowej wysyłane jest zapytanie i z jakiego adresu IP korzysta z tzw. pola wprowadzania reCAPTCHA. Oprócz adresu IP użytkownika Google może gromadzić inne informacje niezbędne do świadczenia i gwarantowania tej usługi.   W tym celu obowiązują odmienne przepisy Google Inc. dotyczące ochrony danych osobowych. Więcej informacji na temat polityki prywatności Google Inc. można znaleźć na stronie http://www.google.pl/intl/pl/privacy
lub stronie https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/

Dzięki certyfikacji zgodnej z unijno-amerykańską ochroną prywatności („EU-US Privacy Shield”) https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
Google gwarantuje, że podczas przetwarzania danych w USA będą również przestrzegane wymogi ochrony danych obowiązujące w UE.