Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING

 

Opmerkingen over de gegevensbescherming

We zijn verheugd met uw interesse in onze online shop. De bescherming van uw privacy is heel belangrijk voor ons. De verantwoordelijke dienst voor de uitbating van de RIO Hardware Shop en het verzamelen, opslaan en verwerken van de via deze shop gegenereerde klantgegevens is ENO telecom GmbH, Bentheimer Str. 118b, D-48529 Nordhorn.
 
Op deze website worden via Google-Analytics door MAN Truck & Bus AG, Oscar-Schlemmer-Str. 19-2,180807 München gegevens voor marketing- en optimaliseringsdoeleinde verzameld en opgeslagen. Deze gegevens worden ook ter beschikking gesteld van onze samenwerkingspartner TB Digital Services GmbH,Dachauer Str. 641, 80995 München. Uitvoerige informatie hierover vindt u verder onderaan.
 
Hieronder informeren we u uitvoerig over de omgang met uw gegevens die in verband met een aankoop in onze shop door ons (ENO telecom GmbH, Bentheimer Str. 118b, D-48529 Nordhorn) verzameld en opgeslagen worden.  
 
Verwerking van uw persoonsgegevens
 
U kunt onze shop bezoeken zonder gegevens over uw persoon vrij te geven. We slaan - ook als het bezoek ev. via links in nieuwsbrieven plaatsvindt - enkel toegangsgegevens op zonder verwijzing naar personen zoals:
 
- de naam van uw internetprovider
- de pagina van waaruit u ons bezoekt
- de naam van het gevraagde bestand
 
Deze gegevens worden uitsluitend ter verbetering van ons aanbod onderzocht en laten geen conclusies over uw persoon toe.
 
Opslag van klantgegevens bij aankoop in de mobiele shop / apparaatregistratie
 
Wanneer u zich als klant in de winkel registreert, worden uw persoonlijke gegevens verzameld en opgeslagen door ENO telecom GmbH, Bentheimer Str. 118b, 48529 Nordhorn. Voor zover dit nodig is voor de afwikkeling van individuele bestellingen, worden uw persoonlijke gegevens aan de door ons in het kader van de uitvoering van de opdracht ingezette dienstaanbieders (transporteur, logistiek, banken, TB Digital Services GmbH, Dachauer 641, 80995 München) doorgegeven.
 
Verderstrekkend gebruik of verderstrekkende doorgave van uw persoonlijke gegevens wordt door ons niet uitgevoerd. 
 
Rechten van de betrokkene
 
Als persoonsgegevens van u worden verwerkt, dan bent u betrokkene als bedoeld in de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) en hebt u de volgende rechten tegenover de verwerkingsverantwoordelijke: 
 
1. Recht van inzage
 
U kunt van de verwerkingsverantwoordelijke uitsluitsel verkrijgen over het al dan niet verwerken van persoonsgegevens door ons.
 
Als er sprake is van een dergelijke verwerking, dan kunt u van de verwerkingsverantwoordelijke inzage verkrijgen van de volgende informatie:
 
(1) de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;
(2) de betrokken categorieën van persoonsgegevens;
(3) de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de u betreffende persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt;
(4) de periode gedurende welke de u betreffende persoonsgegevens naar verwachting zullen worden opgeslagen, of indien dit niet specifiek kan worden aangegeven, de criteria om die termijn te bepalen; 
(5) dat u het recht hebt de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken dat u betreffende persoonsgegevens worden gerectificeerd of gewist, of dat de verwerking van u betreffende persoonsgegevens wordt beperkt, alsmede het recht tegen die verwerking bezwaar te maken;
(6) dat u het recht hebt om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit; 
(7) alle beschikbare informatie over de bron van de gegevens, wanneer de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld; 
(8) het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van de in artikel 22, leden 1 en 4 AVG, bedoelde profilering, en, ten minste in die gevallen, nuttige informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van die verwerking voor de betrokkene. 
 
U hebt het recht om inzage ervan te verkrijgen of de u betreffende persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. In dit verband hebt u het recht in kennis te worden gesteld van de passende waarborgen overeenkomstig artikel 46 AVG inzake de doorgifte.
 
Recht op rectificatie
 
U hebt het recht op rectificatie en/of vervollediging tegenover de verwerkingsverantwoordelijke, voor zover de verwerkte persoonsgegevens, die u betreffen, onjuist of onvolledig zijn. De verwerkingsverantwoordelijke moet de rectificatie onverwijld uitvoeren. 
 
2. Recht op beperking van de verwerking
 
Onder de volgende voorwaarden kunt u de beperking van de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens verkrijgen:
 
(1) als u de juistheid van de u betreffende persoonsgegevens gedurende een periode betwist, die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren; 
(2) de verwerking onrechtmatig is en u zich tegen het wissen van de persoonsgegevens verzet en in plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan verzoekt; 
(3) de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden, maar u deze nodig hebt voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen, of 
(4) als u overeenkomstig artikel 21, lid 1 AVG, bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking en nog niet vaststaat of de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan uw gronden. 
 
Als de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens is beperkt, worden deze gegevens, met uitzondering van de opslag ervan, slechts verwerkt met uw toestemming of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Unie of voor een lidstaat. 
 
Als de verwerking overeenkomstig de bovengenoemde voorwaarden is beperkt, dan wordt u door de verwerkingsverantwoordelijke op de hoogte gebracht voordat de beperking wordt opgeheven. 
 
3. Recht op gegevenswissing
 
a) Plicht tot gegevenswissing 
 
U hebt het recht van de verwerkingsverantwoordelijke zonder onredelijke vertraging wissing van u betreffende persoonsgegevens te verkrijgen en de verwerkingsverantwoordelijke is verplicht persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging te wissen wanneer een van de volgende gevallen van toepassing is: 
 
(1) De u betreffende persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt. 
(2) U trekt de toestemming waarop de verwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt a), of artikel 9, lid 2, punt a) AVG, berust, in, en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking.
(3) U maakt overeenkomstig artikel 21, lid 1 AVG bezwaar tegen de verwerking, en er zijn geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking, of u maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2 AVG. 
(4) de u betreffende persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt. 
(5) de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een in het Unierecht of het lidstatelijke recht neergelegde wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust. 
(6) De u betreffende persoonsgegevens zijn verzameld in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8, lid 1 AVG. 
 
b)   Informatie aan derden
 
Als de verwerkingsverantwoordelijke de u betreffende persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en overeenkomstig artikel 17, lid 1 AVG verplicht is de persoonsgegevens te wissen, neemt hij, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om de verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken, ervan op de hoogte te stellen dat u als betrokken persoon de verwerkingsverantwoordelijken hebt verzocht om iedere koppeling naar, of kopie of reproductie van die persoonsgegevens te wissen. 
 
c)   Uitzonderingen
 
Het recht op gegevenswissing bestaat niet, voor zover de verwerking nodig is:
 
(1) voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
(2) voor het nakomen van een in het Unierecht of het lidstatelijke recht neergelegde wettelijke verwerkingsverplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust, of voor het vervullen van een taak van algemeen belang of het uitoefenen van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend; 
(3) om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid overeenkomstig artikel 9, lid 2, punten h) en i), en artikel 9, lid 3 AVG
(4) met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1 AVG, voor zover het in lid a bedoelde recht de verwezenlijking van de doeleinden van die verwerking onmogelijk dreigt te maken of ernstig in het gedrang dreigt te brengen, of
(5) voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. 
 
4. Recht op kennisgeving
 
Als u het recht op rectificatie, gegevenswissing of beperking van de verwerking hebt ingesteld tegenover de verwerkingsverantwoordelijke, dan is de verwerkingsverantwoordelijke verplicht iedere ontvanger aan wie de u betreffende persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis te stellen van deze rectificatie of gegevenswissing of beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning vergt.
 
U hebt tegenover de verwerkingsverantwoordelijke het recht om informatie over deze ontvangers te verkrijgen. 
 
5. Recht op overdraagbaarheid van gegevens
 
U hebt het recht de u betreffende persoonsgegevens, die u aan de verwerkingsverantwoordelijke hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast hebt u het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens waren verstrekt, indien
 
(1) de verwerking berust op toestemming uit hoofde van artikel 6, lid 1, punt a) AVG, of artikel 9, lid 2, punt a) AVG, of op een overeenkomst uit hoofde van artikel 6, lid 1, punt b) AVG; en 
(2) de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht. 
Bij de uitoefening van dit recht hebt u verder het recht dat de u betreffende persoonsgegevens, indien dit technisch mogelijk is, rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere worden doorgezonden. Hierdoor mag geen afbreuk plaatsvinden aan de rechten en vrijheden van anderen. 
 
Het recht op overdraagbaarheid van gegevens geldt niet voor de verwerking van persoonsgegevens, die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend. 
 
6.   Recht van bezwaar
 
De verwerkingsverantwoordelijke staakt de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens tenzij hij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
 
Als de u betreffende persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, hebt u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketing, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing. 
 
Als u bezwaar maakt tegen verwerking ten behoeve van direct marketing, worden de u betreffende persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerkt. 
 
In het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, en niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, mag
u uw recht van bezwaar uitoefenen via geautomatiseerde procedés waarbij wordt gebruikgemaakt van technische specificaties. 
 
7.   Recht op intrekken van de verklaring van toestemming inzake gegevensbescherming
 
U hebt het recht uw verklaring van toestemming inzake gegevensbescherming te allen tijde in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet. 
 
8.  Geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering
 
U hebt  het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of dat u anderszins in aanmerkelijke mate treft. Dit geldt niet indien het besluit 
 
(1) noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst tussen u en een verwerkingsverantwoordelijke, 
(2) is toegestaan bij een Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling die op de verwerkingsverantwoordelijke van toepassing is en die ook voorziet in passende maatregelen ter bescherming van uw rechten en vrijheden en uw gerechtvaardigde belangen; of 
(3) berust op uw uitdrukkelijke toestemming. 
 
Deze besluiten worden niet gebaseerd op de in artikel 9, lid 1 AVG, bedoelde bijzondere categorieën van persoonsgegevens, tenzij artikel 9, lid 2, punt a) of g), van toepassing is en er passende maatregelen ter bescherming van uw gerechtvaardigde belangen zijn getroffen. 
 
Ten aanzien van de in (1) en (3) bedoelde gevallen treft de verwerkingsverantwoordelijke passende maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden en uw gerechtvaardigde belangen, waaronder ten minste het recht op menselijke tussenkomst van de verwerkingsverantwoordelijke, het recht om zijn standpunt kenbaar te maken en het recht om het besluit aan te vechten. 
 
9.  Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
 
Onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte, hebt u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, u uw werkplek hebt of waar de beweerde inbreuk is begaan, indien u van mening bent dat de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens inbreuk maakt op de AVG. 
De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, stelt de klager in kennis van de voortgang en het resultaat van de klacht, alsmede van de mogelijke voorziening in rechte overeenkomstig art. 78 AVG. 
 
Contactpersoon voor gegevensbescherming
 
Bij vragen over het verzamelen, verwerken of het gebruik van uw persoonlijke gegevens, bij inlichtingen, correctie, blokkering of wissen van gegevens alsook herroeping van gegeven toestemmingen neemt u contact op met onze privacymedewerker:
 
ENO telecom GmbH
Heiner Hensen
Bentheimer Str. 118b
48529 Nordhorn
hhensen@eno.de
 
Gebruik van cookies
 
Op onze website gebruiken we zog. cookies. Cookies (koekjes) zijn kleine bestanden die op uw gegevensdrager worden opgeslagen en die bepaalde instellingen en gegevens voor de uitwisseling met ons systeem via uw browser opslaan. Deze opslag helpt ons om de website voor u overeenkomstig vorm te geven en maakt voor u het gebruik eenvoudiger doordat bijvoorbeeld bepaalde gegevens van u zodanig worden opgeslagen dat u ze niet continu hoeft te herhalen. Uw browser laat beperkende instellingen voor het gebruik van cookies toe waarbij deze ertoe kunnen leiden dat ons aanbod voor u niet meer resp. beperkt werkt. Cookies kunnen daar ook worden gewist. 
 
Sessiecookies
 
De sessiecookies (ook sessioncookies genoemd) worden na het afsluiten van uw browser opnieuw gewist.
 
Permanente cookies
 
Wij gebruiken cookies die op uw harde schijf blijven staan. De vervaldatum is voor uw gemak op een datum in de toekomst ingesteld. Bij een verder bezoek wordt dan automatisch erkend dat u reeds bij ons was en welke gegevens en instellingen uw voorkeur dragen (zog. permanente cookies). 
 
Veiligheid van gegevens
 
Uw betalingsgegevens worden tijdens het bestelproces versleuteld via het internet doorgestuurd. We beveiligen onze website en overige systemen door technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, toegang, wijziging en verspreiding van uw gegevens door onbevoegde personen. U moet uw toegangsinformatie steeds vertrouwelijk behandelen en het browservenster sluiten als u de communicatie met ons hebt beëindigd, vooral als u de computer samen met anderen gebruikt. 
 
Webtrackingtools
 
Google Analytics met de uitbreiding "anonymize IP"
 
Op deze website worden via Google-Analytics door MAN Truck & Bus AG, Oscar-Schlemmer-Str. 19-2,180807 München gegevens voor marketing- en optimaliseringsdoeleinde verzameld en opgeslagen. Deze gegevens worden ook ter beschikking gesteld van onze samenwerkingspartner TB Digital Services GmbH, Dachauer Str. 641, 80995 München. Google Analytics is een dienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies". De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. In het geval van activering van IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres door Google echter in lidstaten van de Europese Unie of in andere staten van het verdrag over de Europese Economische ruimte vooraf afgekort. Enkel in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar afgekort. In opdracht van de exploitant van deze website gebruikt Google deze informatie om uw gebruik van de website te onderzoeken, rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en verdere met het gebruik van de website en internet verbonden diensten voor de exploitant van de website uit te voeren. De in het kader van Google Analytics door uw browser doorgestuurde IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt de opslag van de cookies door een overeenkomstige instelling in uw browsersoftware voorkomen; we wijzen er echter op dat u in dit geval eventueel niet alle functies van deze website in hun volle omvang zult kunnen gebruiken. 
 
Indien u niet wilt dat informatie over uw websitebezoek naar Google Analytics wordt doorgestuurd, hebt u de mogelijkheid om voor uw browser een „deactiverings-add-on“ te installeren. Hiervoor moet u de op de volgende link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) beschikbare browserplugin downloaden en installeren.

 

Google reCAPTCHA

Op onze website gebruiken we Google reCAPTCHA. Dit is een service van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 VS, hierna 'Google' genoemd.

We gebruiken reCaptcha om te kunnen onderscheiden of de invoer wordt gedaan door een natuurlijke persoon of op oneerlijke wijze via machinale en geautomatiseerde verwerking en dus om interacties via geautomatiseerde toegang te controleren en te voorkomen, bijvoorbeeld door zogenaamde bots op onze website. 
De wettelijke basis is art. 6 par. 1 sectie f) AVG. Ons legitieme belang ligt in de beveiliging van onze website en in de verdediging tegen ongewenste, geautomatiseerde toegang in de vorm van spam en dergelijke.

Via deze service kan Google bepalen vanaf welke website een aanvraag wordt verzonden en vanaf welk IP-adres u het zogenaamde reCAPTCHA-invoervak gebruikt. Naast uw IP-adres kan Google aanvullende informatie verzamelen die noodzakelijk is voor het aanbod en de garantie van deze service.   Hiervoor gelden de afwijkende bepalingen inzake gegevensbescherming van Google Inc. Neem voor meer informatie over het Privacybeleid van Google Inc. een kijkje op http://www.google.com/intl/en/privacy
of op https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

Door de certificering volgens het EU-VS-privacyschild (“EU-US Privacy Shield“) https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
garandeert Google dat de EU-normen voor gegevensbescherming worden gerespecteerd, zelfs wanneer gegevens in de VS worden verwerkt.