Algemene Voorwarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Algemene voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden van de firma ENO telecom GmbH voor producten en diensten (versie: november 2008)

I. Algemene bepalingen

1. De leveringsvoorwaarden van de firma ENO-Telecom GmbH (vervolgens leverancier genoemd) gelden uitsluitend. Alle leveringen, diensten en aanbiedingen van de leverancier worden uitsluitend onder de volgende voorwaarden uitgevoerd die te laatste bij het in ontvangst nemen van de opdrachtbevestiging van de besteller als erkend gelden. Tegengestelde of van de leveringsvoorwaarden van de leverancier afwijkende voorwaarde van de besteller erkent de leverancier niet, tenzij de leverancier schriftelijk met de geldigheid hiervan akkoord is gegaan. De verkoopvoorwaarden van de leverancier gelden ook als de leverancier de levering met kennis van de tegengestelde of van zijn leveringsvoorwaarden afwijkende voorwaarden van de besteller zonder voorbehoud aan de besteller uitvoert. Alle overeenkomsten die tussen de leverancier en de besteller voor het uitvoeren van dit contract worden getroffen, moeten schriftelijk in de contract worden vastgelegd. De leveringsvoorwaarden van de leverancier gelden ook voor toekomstige transacties met de besteller in het kader van de lopende zakelijke relatie.

2. Voor zover in deze algemene leveringsvoorwaarden het begrip „besteller“ wordt gebruikt, is daarmee de onmiddellijke contractuele partner van de leverancier bedoeld. Het begrip „eindklant“ is de contractuele partner van de besteller. Voor zover het begrip „samenwerkingspartner“ wordt gebruikt, gaat het over contractuele partners die in het kader van langdurige schuldovereenkomsten met de leverancier samenwerken.

3. De leverancier levert in individuele contracten aan de besteller. Daarnaast bestaan er langdurige schuldovereenkomsten met samenwerkingspartners waarbij de relaties met de samenwerkingspartners in een apart samenwerkingsverdrag geregeld zijn. Deze algemene leveringsvoorwaarden regelen uitdrukkelijk niet de juridische relaties met samenwerkingspartners.

4. Deze algemene leveringsvoorwaarden hebben enkel betrekking op de handel met telecommunicatieartikelen. Voor zover dit betrekking heet op de handel met telefoonkaart, gelden telkens individuele contracten.

5. Voor berekeningen, afbeeldingen, tekeningen, op gegevensdragers opgeslagen programma‘s en andere documenten (vervolgens documenten) behoudt de leverancier zich onbeperkt het eigendoms- en auteursrecht voor.

Zulke documenten en/of gegevensdragers alsook hierop opgeslagen gegevens mag de besteller niet toegankelijk voor derden
maken. Dit geldt vooral voor dergelijke documenten die als vertrouwelijk aangeduid zijn. Voor het doorgeven aan derden heeft de besteller de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de leverancier nodig. De documenten moeten in het geval van niet-toewijzing van de opdracht op vraag onmiddellijk aan de leverancier worden teruggegeven.

6.Op standaardsoftware heeft de besteller het niet-uitsluitende recht op gebruik met de overeengekomen prestatiekenmerken in onveranderde vorm op de overeengekomen apparaten. De besteller mag zonder uitdrukkelijke overeenkomst twee veiligheidskopieën aanmaken.

7. Opdrachten van de besteller zijn voor de leverancier pas na onze schriftelijke bevestiging bindend. Ook voor alle overige, niet schriftelijke getroffen overeenkomsten (mondeling, mondeling op afstand, telegrafisch pr telefax of via gegevenslijn resp. via mailbox) is de schriftelijke bevestiging van de leverancier nodig.

8. De opdrachtaanvaarding en opdrachtbevestiging gelden telkens onder voorbehoud van dekkingstoezegging van de kredietverzekeraar van de leverancier. In het geval dat de dekking tijdens opdrachtfase door de kredietverzekeraar geschrapt of gereduceerd wordt, heeft de leverancier het recht om uit het contract te stappen.

9. Deelleveringen zijn toegelaten.

II. Aanbiedingen, prijzen en betalingsvoorwaarden

1. De aanbiedingen van de leverancier zijn vrijblijvend voor zover niets anders blijkt uit de opdrachtbevestiging. Voor zover de bestelling als aanbieding volgens § 145 van het Duitse burgerlijke wetboek opgevat moet worden, kan de leverancier deze binnen 2 weken na ontvangst aanvaarden. Schadeclaims wegens het weigeren van een opdracht zijn uitgesloten.

2. De besteller werkt samen met de leverancier op het gebied van telecommunicatiediensten en de hardware- en accessoireverkoop. Daarbij maakt de leverancier het voor de besteller mogelijk om, voor zover de besteller dit wenst, zijn servicegedeelte tegenover de eindklant uit te breiden doordat hij diensten in mobiele netten, in paging en op vaste lijn aanbiedt die de besteller aan de eindklant kan doorgeven. Verder biedt de leverancier het aankopen van telecommunicatieapparaten en accessoires aan de besteller aan.

3. De leverancier werkt met een aanbiederspool die bestaat uit netexploitanten, fabrikanten en een servicepool samen en stelt indien gewenst de volledige service op het gebied van telecommunicatie ter beschikking aan de besteller.

4. De prijzen van de leverancier zijn - indien niet anders overeengekomen - af fabriek Nordhorn exclusief porto en verpakking, de geldige btw en overige kosten zoals douane, verzekeringspremies enz. Voor aftrek van betalingskorting is een speciale schriftelijke overeenkomst nodig.

6. Voor zover niets anders is bepaald in de opdrachtbevestiging, zijn de facturen van de leverancier netto (zonder aftrek) onmiddellijk betaalbaar. Als de besteller een betalingsachterstand oploopt, heeft de leverancier het recht om verwijlintresten van 8% p.a. bovenop de respectievelijke basisintrestvoet volgens § 247 van de Duitse burgerlijke wetboek te vragen. Als de leverancier in staat is om een hogere verwijlschade te bewijzen, heeft hij het recht om deze te laten gelden. De besteller heeft echter het recht om aan de leverancier te bewijzen dat hij als gevolg van de betalingsachterstand geen of beduidend kleine schade heeft opgelopen. § 353 van het Duitse handelswetboek blijft gelden.

7. Aanname van cheques en wissels die in elk geval voorbehouden blijft, gebeurt enkel als betaling en geldt pas na het inlossen als betaling. Eventuele kortings- en bankintresten zijn ten laste van de besteller. Voor tijdige voorlegging en protestaantekening zijn we niet aansprakelijk. Als betaling van de vergoeding op basis van de cheque-wissel-procedure overeengekomen is, geldt ons eigendomsvoorbehoud ook op het inlossen van de door de leverancier aanvaarde wissel door de besteller en dooft dit niet door betaling van de ontvangen cheque bij de leverancier.

8. Bij betalingsachterstand van de besteller worden alle vorderingen, ook voor zover deze stilgelegd en/of de wissel werd ingenomen, onmiddellijk betaalbaar. Volgt hieruit of uit overige omstandigheden (niet-inlossing van wissels of
cheques, bankroet, faillissementsaanvraag enz.) voor de leverancier dat de kredietwaardigheid van de besteller in vraag gesteld is, heeft de leverancier bovendien het recht om verdere leveringen of diensten afhankelijk te maken van vooruitbetalingen of waarborgen. Als de besteller ondanks opvordering van zijn prestatie de betaling keer op keer niet nakomt of als hij niet bereid is een waarborg te betalen, heeft de leverancier het recht om de verdere nakoming van het contract te weigeren, schadeloosstelling wegens niet-nakomen te verlangen of de contracten, voor zover leveringen resp. diensten nog niet zijn uitgevoerd, op te zeggen.

9. Compensatierechten heeft de besteller enkel als zijn tegenvorderingen rechtsgeldig vastgesteld, niet betwist of door de leverancier erkend zijn. Bovendien is de besteller bevoegd tot het uitoefenen van de een pandrecht voor zover zijn tegenvordering op dezelfde contractuele relatie gebaseerd is.

III. Eigendomsvoorbehoud

1. Tot volledige betaling van alle vorderingen uit de volledige zakelijke relatie met inbegrip van nevenvorderingen, 
schadeloosstellingen en inwisseling van cheques en wissels blijven de goederen eigendom van de leverancier. Dit geldt
ook als individuele vorderingen van de leverancier in een lopende rekening worden opgenomen en het saldo getrokken
en erkend wordt.

2. Voor zover de voorbehouden goederen door de besteller tot een roerend goed verbonden, vermengd of verwerkt wordt,
gebeurt dit voor de leverancier zonder verplichting. Door de verbinding, vermenging of verwerking verwerft de besteller niet het eigendom volgens §. 947 ff. van het Duitse burgerlijke wetboek op het nieuwe goed. Bij verbinding, vermenging of verwerking met goederen die aan de leverancier toebehoren, verwerft deze mede-eigendom van het nieuwe goed naar verhouding met de factuurwaarde van zijn voorbehouden goederen tegenover de totale waard.

3. De besteller heeft enkel onder de volgende voorwaarden recht op verdere verkoop of verdere verwerking:

a) De voorbehouden goederen mogen door de besteller enkel in de correcte bedrijfsuitoefening verkocht of verwerkt worden en voor zover zijn vermogensverhoudingen niet duurzaam slechter worden.

b)
aa) Nu reeds staat de besteller hiermee de vorderingen met alle nevenrechten uit de verdere verkoop van de voorbehouden goederen -met inbegrip van eventuele saldovorderingen- aan de leverancier af.

bb) Als de werd verbonden, vermengd of verwerkt werd en als de leverancier hiervan voor het bedrag van zijn factuurwaarde mede-eigendom verlangt, heeft hij recht op het aandeel van de aankoopprijs dat overeenkomt met de waarde van zijn rechten op de goederen.

cc) Als de besteller de vordering in het kader van een echte factoring verkocht heeft, staat de besteller die in de plaats tredende vordering af aan de leverancier tegen de factor en geeft hij het aandeel van de waarde van de rechten van de leverancier op de goederen van de verkoopopbrengst door aan de leverancier. Voor zover de besteller meer dan tien dagen te laat is met het betalen van de factuur of zijn vermogensverhoudingen wezenlijk slechter worden, is de besteller verplicht om de factor van de overdracht openbaar te maken.

dd) De leverancier neemt hiermee de hoger beschreven overdrachten aan.

C) De besteller is gemachtigd om de afgestane vorderingen in te trekken zolang hij geen achterstand oploopt bij zijn betalingsverplichtingen. Voor dit geval wordt de leverancier hiermee door de besteller gemachtigd om de eindklanten van de overdracht op de hoogte te brengen en de vorderingen zelf in te trekken. De besteller is in dit verband verplicht om de voor het ten gelde maken van de afgestane vorderingen benodigde inlichtingen te verstrekken en die controle van deze inlichtingen toe te staan.  In het bijzonder moet hij de leverancier op aanvraag een precieze lijst van de gegronde vorderingen met naam en adres van de afnemer, het bedrag van de vordering, factuurdatum enz. te overhandigen. 

5. De leverancier is verplicht tot het vrijgeven van de panden naar keuze van de besteller voor zover de waarde van het voor de leverancier bestaande pand all vorderingen van de besteller met meer dan 10% overstijgt.

6. De besteller heeft geen recht op het verpanden of het geven van een pandrecht op de voorbehouden goederen resp. de afgestane vorderingen. Van verpandingen, inbeslagnames of overige beschikkingen of ingrepen van de derden moet de leverancier met precieze vermelding van de schuldeiser van het pand resp. de derde partij onmiddellijk op de hoogte worden gebracht zodat de leverancier klacht volgens § 771 van het Duitse wetboek burgerlijk procesrecht. Voor zover de derde niet in staat is om de leverancier de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van een klacht volgens § 771 van het Duitse wetboek burgerlijk procesrecht terug te betalen, is de besteller aansprakelijk voor de schade die aan de leverancier wordt toegebracht.

7. Als de leverancier in uitoefening van zijn eigendomsvoorbehoudsrechten het voorwerp van de levering terugneemt, wordt het contract enkel stopgezet als de leverancier dit uitdrukkelijk verklaard. Hij heeft het recht om zichzelf uit de teruggenomen voorbehouden goederen door vrijhandige verkoop te voldoen.

8. De voorbehouden goederen worden door de besteller zonder vergoeding voor de leverancier bewaard. De besteller moet de voorbehouden goederen op zijn kosten verzekeren tegen de gangbare gevaren zoals brand, diefstal en water in de gangbare omvang. De besteller staat hiermee zijn vorderingen op verzekeringsprestaties waarop hij door schade van de hoger vermelde aard recht heeft tegenover verzekeringsmaatschappijen of overige vorderingen tegen andere verplichte partijen af aan de leverancier voor het bedrag van de factuurwaarde van de goederen. De leverancier neemt de overdracht aan.

9. Alle vorderingen alsook rechten uit het eigendomsvoorbehoud voor alle in deze voorwaarden bepaalde speciale vormen blijven bestaan tot volledige vrijstelling van eventuele verbintenissen (cheque/wissel) die in het belang van de besteller is aangegaan. De besteller heeft in het geval van bepaling 1 principieel het recht om factoring voor zijn uitstaande bedragen uit te oefenen. Hij moet echter de leverancier op de hoogte brengen van het aangaan van eventuele verbintenissen.

IV. Leveringstermijnen en vertraging

1.
Voorwaarde voor het naleven van overeengekomen leveringstermijnen is het naleven van de overeengekomen betalingsvoorwaarden en overige verplichtingen door de besteller, in het bijzonder ook de tijdige ontvangst van eventueel door de besteller te leveren documenten, vereiste toestemmingen enz. Als deze voorwaarden niet tijdig worden vervuld, worden de termijnen in overeenstemming verlengd; dit geldt niet als de leverancier verantwoordelijk is voor de vertraging.

2. De in de opdrachtbevestiging genoemde leveringstermijnen gelden enkel als vaste termijnen als deze uitdrukkelijke als dusdanig aangeduid worden, bijvoorbeeld door de toevoeging „vast“ of „ten laatste“.

3. Voor zover het niet-naleven van de termijnen te wijten is aan overmacht, bijvoorbeeld mobilisering, oorlog, opstand of aan gelijkaardige gebeurtenissen, bijvoorbeeld staking, versperring, worden de termijnen overeenkomstig verlengd. Tegelijkertijd heeft de leverancier het recht om het niet-vervulde deel van het contract volledig of gedeeltelijk op te zeggen.

4. In het geval dat de leverancier een vertraging oploopt, kan de besteller - voor zover hij aannemelijk maakt dat hij hierdoor schade heeft opgelopen - een schadevergoeding voor elke volledige week van de vertraging van telkens 0,5%, in totaal echter niet hoger dan 5% van de prijs voor het gedeelte van de leveringen verlangen dat door de vertraging niet doelmatig gebruikt kon worden. Voor zover de leveringsvertraging niet te wijten is aan een opzettelijke contractuele schending waarvoor de leverancier verantwoordelijk is, is de aansprakelijkheid van de leverancier voor de vordering van een schadevergoeding beperkt tot de voorzienbare, typische schade.

5. Vorderingen tot schadevergoedingen van de besteller wegens vertraging van de levering alsook in de plaats van de levering die meer bedragen dan het in nr. 4 genoemde bedrag zijn in alle gevallen van vertraagde levering, ook na afloop van een door de leverancier bepaalde termijn voor levering, uitgesloten. Dit geldt echter niet voor zover in gevallen van opzet, grove nalatigheid of wegens schending van het leven, het lichaam of de gezondheid dwingende aansprakelijkheid geldt; een wijziging van de bewijslast te nadele van de besteller is hiermee niet verbonden. De besteller heeft enkel het recht om het contract op te zeggen als de leverancier verantwoordelijk is voor de vertraging van de levering.

6. Op vraag van de leverancier is de besteller binnen een passende termijn verplicht te verklaren of hij door de vertraging van de levering het contract opzegt en/of schadevergoeding in plaats van de prestatie verlangt of op de levering aandringt.

7. Als de besteller vertraging oploopt bij de aanname of op schuldige wijze de overige medewerkingsplichten schendt, heeft de leverancier het recht om schadevergoeding waarop hij recht heeft met inbegrip van eventuele extra uitgaven als vervanging te eisen. Verdere vorderingen blijven in zoverre voorbehouden.

8. Voor zover de verzending of de levering op vraag van de besteller met meer dan een maand na melding van de verzendingsbereidheid vertraagd worden, kan de leverancier de besteller voor elke begonnen maand opslagkosten van 0,5% van de prijs van de voorwerpen van de leveringen, ten hoogste echter in totaal 5%, aanrekenen. Het bewijs van hogere of lagere opslagkosten wordt voor de contractuele partijen niet aangetast.

9. Juiste en tijdige eigen bevoorrading blijft voorbehouden.

V. SCHUFA-clausule

1. De besteller staat toe dat ENO telecom GmbH zijn gegevens die hij ENO telecom GmbH in het kader van het aankoopproces en de afwikkeling van het koopcontract ter beschikking stelt (persoonlijke gegevens en rekening-, krediet- of bankkaartgegevens), aan de SCHUFA Holding AG (SCHUFA) ter kredietcontrole doorgeeft. Onafhankelijk daarvan stuurt de verkoper SCHUFA ook gegevens op basis van niet-contractueel gedrag (bv. vorderingsbedrog na opzegging, opzegging, krediet- of bankkaartmisbruik). Deze meldingen mogen volgens de Duitse wet op de privacy enkel gedaan worden voor zover dit na afweging van alle betrokken belangen toegestaan is.

2. SCHUFA slaat de gegevens op en stuurt de gegevens voor kredietwaardigheidsvragen naar zijn contractuele partners in de EU. Contractuele partners van SCHUFA zijn vooral kredietinstellingen alsook kredietkaart- en leasingmaatschappijen. Daarnaast geeft SCHUFA ook inlichtingen aan de handels-, telecommunicatie- en overige bedrijven die diensten en levering tegen krediet garanderen. Voor de schuldbepaling maakt SCHUFA adresgegevens bekend. Bij het geven van inlichtingen kan SCHUFA zijn contractuele partners aanvullend een uit haar gegevensbestand berekende waarschijnlijkheidswaarde voor het beoordelen van het kredietrisico meedelen (score-procedure). SHUFA geeft enkel objectieve gegevens zonder vermelding van de rekeninghoudende instelling; subjectieve waardeoordelen, persoonlijke inkomsten- en vermogensverhoudingen zijn niet opgenomen in SCHUFA-inlichtingen. De gegevens worden enkel ter beschikking gesteld als een terecht belang op geloofwaardige wijze wordt aangetoond.

3. Inlichtingen over de over de persoon van de besteller opgeslagen gegevens bij de genoemde bedrijven kan de besteller
op het volgende adres ontvangen: SCHUFA Holding AG, postbus 5640, 30056 Hannover. Verdere informatie over de SCHUFA-inlichtingen- en score-procedure vindt u op een informatieblad dat u op www.schufa.de kunt inzien of op vraag van de besteller door ENO telecom GmbH ter beschikking wordt gesteld.

VI. Gevarenoverdracht en verpakking

1. Het gevaar wordt onder voorbehoud van een afwijkende overeenkomst ook bij vrachtvrije levering als volgt overgedragen
naar de besteller:

a) bij leveringen zonder ingebruikname of montage zodra de levering aan de transport uitvoerende persoon overhandigd is of het magazijn van de leverancier heeft verlaten. Op vraag en kosten van de besteller worden leveringen door de leverancier tegen de gangbare transportrisico‘s verzekerd.

b) in het geval van leveringen met ingebruikname en montage op de dag van de overname in eigen bedrijf of, voor zover overeengekomen, na probleemloos testbedrijf.

2. Als de verzending, de overname in eigen bedrijf of het testbedrijf om redenen waarvoor de besteller verantwoordelijk is,
vertraagd of onmogelijk wordt of als de besteller om overige redenen vertraging oploopt bij de aanname, gaat het gaat op de besteller over.

3. Transport- en alle overige verpakkingen krachtens de verpakkingenverordening worden niet door de leverancier teruggenomen; pallets vormen een uitzondering.  De besteller is verplicht om op eigen kosten voor afvoer van de verpakkingen te zorgen.

VII. In ontvangst nemen van de leveringen

Leveringen moeten, ook als ze verwaarloosbare gebreken hebben, voor de besteller in ontvangst genomen worden.


VIII. Materiële tekortkomingen

Voor materiële tekortkomingen is de leverancier als volgt aansprakelijk:

1. Naar keuze van de leverancier moeten de betreffende onderdelen of diensten gratis verbeterd, opnieuw geleverd of opnieuw uitgevoerd worden die binnen een verjaringstermijn - zonder rekening te houden met de bedrijfsduur - een materieel defect hebben voor zover de oorzaak hiervoor reeds op het moment van de gevarenoverdracht bestond.

2. De contractuele partijen zijn het er - in afwijking van § 434 van het Duitse burgerlijke wetboek - over eens dat de gewenste toestand van het voorwerp van de levering bij de gevarenoverdracht, voor zover niets anders individueel is overeengekomen, vervuld is als deze gelet op de serie- of algemene productie van het voorwerp van de levering bij de leverancier van gemiddelde aard en kwaliteit is.  Bij lage kwaliteit is er geen gebrek als het contractuele gebruik niet beperkt is. § 434 lid 2 zin 2 van het Duitse burgerlijke wetboek is niet van toepassing.

3. Vorderingen voor materiële tekortkomingen verjaren 6 maanden na de vervaldag van de vordering voor de tekortkoming, ten laatste echter na 12 maanden Aflevering van het goed. Voor gebruikte goederen is garantie uitgesloten. De termijn geldt ook voor gevolgschade door gebreken voor zover er geen vordering door ongeoorloofde handeling ten gelde wordt gemaakt. Dit geldt niet voor zover de wet langere termijn voorschrijft zoals in gevallen van schending van het leven, lichaam of de gezondheid, bij een opzettelijke of grof nalatige schending van de plichten van de leverancier of bij opzettelijk verzwijgen van een gebrek. De verjaringstermijn in het geval van een leveringsregres volgens §§ 478, 479 van het Duitse burgerlijke wetboek wordt hierdoor niet aangetast; deze bedraagt vijf jaar, gerekend vanaf de aflevering van de gebrekkige goederen.

4. a) De besteller moet de leverancier schriftelijk over gebreken waarschuwen. Als de besteller handelaar is in de zin van het Duitse handelswetboek, is hij onderhevig aan de waarschuwingsplicht volgens § 377 van het Duitse handelswetboek. Bepalend voor de contractconforme toestand van de goederen is het tijdstip waarop de goederen het magazijn van de leverancier verlaten.

b) Als de besteller geen handelaar is in de zin van het Duitse handelswetboek, moet hij de leverancier gebreken onmiddellijk, ten laatste echter binnen een week na ontvangst van het voorwerp van de levering, schriftelijk meedelen. Gebreken die ook bij zorgvuldige controle binnen deze termijn niet ontdekt konden worden, moeten de leverancier onmiddellijk na ontdekking meegedeeld worden. Bepalend voor de contractconforme toestand van de goederen is het tijdstip waarop de goederen het magazijn van de leverancier verlaten.

c) Voor zover het over duidelijke transportschade gaat, moet dit op de leverbon van het transportbedrijf vermeld worden voor de goederenaanname afgetekend wordt voor ontvangst. Deze vermelding op de leverbon moet schriftelijk door de chauffeur bevestigd worden en de leverancier moet onmiddellijk op de hoogte worden gebracht. Bij transportschade moeten zowel de verpakking alsook de volledige goederen bewaard worden. De goederen van de transportschade mogen niet worden doorverkocht. Indien er bij de levering een gedeelte van de goederen ontbreekt of een accessoire niet aanwezig is, moet dit eveneens onmiddellijk worden gemeld. In dit geval moet de originele verzendingsverpakking behouden worden. Als de geleverde goederen reeds bij levering defect zijn, moet dit onmiddellijk aan de leverancier worden meegedeeld. Bij het terugsturen moet de leverbon of de inkoopfactuur alsook een precieze foutbeschrijving alsook een eventueel toegewezen retournummer ingesloten worden.

5. Bij klachten mogen betalingen van de besteller ingehouden worden in een omvang dit in een passende verhouding tot de ontstane materiële gebreken staat. De besteller kan betalingen enkel inhouden als een klacht ten gelde wordt gemaakt waarbij er geen twijfel bestaat over de gegrondheid. Als de klacht ten onrechte wordt ingediend, heeft de leverancier het recht om de meerkosten die voor hem ontstaan zijn, als vervanging van de besteller te eisen.

6. Bovendien moet de leverancier altijd de gelegenheid tot verwezenlijking van een dienst achteraf binnen een passende termijn gegarandeerd worden.

7. Indien de verwezenlijking van de dienst niet lukt, kan de besteller zonder aantasting van eventuele vorderingen op schadevergoeding volgens art. X. - het contract opzeggen of de vergoeding verlagen.

8. Vorderingen voor gebreken bestaan niet bij enkel verwaarloosbare afwijking van de overeengekomen toestand, bij enkel verwaarloosbare aantasting van de bruikbaarheid, bij natuurlijke slijtage of schade die na de gevarenoverdracht als gevolg van foutieve of nalatige behandeling, overmatige belasting of op basis van externe invloeden ontstaan die volgens het contract niet als voorwaarde gelde alsook bij niet-reproduceerbare softwarefouten. Als er door de besteller of door derden ongepaste wijzigingen of reparatiewerkzaamheden uitgevoerd worden, bestaan er voor deze en de daaruit ontstane gevolgen eveneens geen vorderingen voor gebreken.

9. Vorderingen van de besteller voor noodzakelijke meerkosten voor het verwezenlijken van de dienst achteraf, in het bijzonder transport-, weg-, werk- en materiaalkosten, zijn uitgesloten voor zover de meerkosten hoger worden omdat het voorwerp van de levering achteraf naar een andere plaats als de vestiging van de besteller is gebracht tenzij deze overdracht overeenkomt met het beoogde gebruik.

10. Wettelijke regresvorderingen van de besteller tegenover de leverancier bestaan enkel voor zover de besteller met zijn afnemer geen bovenop de wettelijke vorderingen voor gebreken komende overeenkomsten heeft getroffen. Voor de omvang van de regresvordering van de besteller tegenover de leverancier geldt verder punt 8 overeenkomstig.

11. Voor vorderingen tot schadevergoeding geldt overigens art. X. (Overige vorderingen tot schadevergoeding). Verdergaande of andere dan de in dit art. VII. geregelde vorderingen van de besteller tegenover de leverancier en diens agenten wegens een materiële tekortkoming zijn uitgesloten.

IX. Rechtsgebreken

Bij rechtsgebreken gelden de bepalingen van art. VII. overeenkomstig. Verdergaande of andere vorderingen van de besteller tegenover de leverancier en diens agenten wegens een rechtsgebrek zijn uitgesloten.

X. Onmogelijkheid en aanpassing van het contract

1. Voor zover de levering onmogelijk is, heeft de besteller het recht om schadevergoeding te eisen tenzij de leverancier niet verantwoordelijk is voor de onmogelijkheid. De vordering tot schadevergoeding van de besteller beperkt zich tot 10% van de waarde van het deel van de levering dat door de onmogelijkheid niet zoals beoogd in gebruik genomen kan worden. Deze beperking geldt niet voor zover in gevallen van opzet, grove nalatigheid of wegens schending van het leven, lichaam of de gezondheid dwingende aansprakelijkheid geldt; een wijziging van de bewijslast ten nadele van de besteller is hiermee niet verbonden. Het recht van de besteller om het contract op te zeggen, wordt niet aangetast.

2. Indien onvoorzienbare gebeurtenissen volgens art. IV nr. 2 de economische betekenis of de inhoud van de levering aanzienlijk wijzigen of aanzienlijk inwerken op de werking van de leverancier, wordt het contract met inachtneming van redelijkheid en billijkheid passend aangepast.  Bij economische onverenigbaarheid van de contractaanpassing kan de leverancier het contract opzeggen. Als hij van dit recht gebruik wil maken, moet hij dit na erkenning van de reikwijdte van de gebeurtenis onmiddellijk aan de besteller meedelen en ook dan als er eerst met de besteller een verlenging van de leveringstijd overeen was gekomen.

XI. Overige vorderingen tot schadevergoeding

1.
Vordering tot schade- en meerkostenvergoeding van de besteller (vervolgens: vorderingen tot schadevergoeding), om welke juridische reden dan ook, in het bijzonder wegens schending van plichten uit de schuldverhouding en uit ongeoorloofde handeling, zijn uitgesloten. 

2. Dit geldt niet in gevallen van dwingende aansprakelijkheid van de leverancier, bv. volgens de productaansprakelijkheidswet, in gevallen van opzet, grove nalatigheid, wegens schending van het leven, het lichaam of de gezondheid, wegens schending van wezenlijke contractuele plichten. Blijkt de leverancier daarna aansprakelijk te zijn en is er geen sprake van opzet of grove nalatigheid of schending van het leven, het lichaam of de gezondheid, is de vordering in hoogte beperkt tot de prestaties van de productaansprakelijkheidsverzekering van de leverancier. De leverancier is bereid om de besteller op aanvraag inzicht in de verzekeringspolis te geven. De leverancier is verplicht om de verzekering voor het aflopen van de garantietermijn (art. VII. lid 2.) te behouden. Een wijziging van de bewijslast ten nadele van de besteller is met de bovenstaande regelingen niet verbonden.

3. Voor zover de besteller volgens dit art. X recht heeft op vorderingen tot schadevergoeding, verjaren deze na afloop van de voor de vorderingen voor materiële tekortkomingen ingestelde verjaringstermijn volgens art. VII. lid 3.

XII. Rechtsgebied, toepasbaar recht, plaats van uitvoering, gedeeltelijke nietigheid

1. Het rechtsgebied is, met inbegrip van klachten over wissels en cheques - voor zover de besteller volledig handelaar, publiekrechtelijk juridische persoonof speciaal privaatrechtelijk vermogen is, Nordhorn. Dit geldt ook voor het geval dat de besteller geen algemeen rechtsgebied in het binnenland heeft, na het afsluiten van het contract zijn woonplaats of gewoonlijke verblijfplaats uit het binnenland verplaatst of zijn woonplaats of gewoonlijke verblijfplaats bij het indienen van de klacht niet bekend is.

2. Voor de juridische betrekkingen met de besteller wordt uitsluitend het materiële recht van de Bondsrepubliek Duitsland zonder eventuele verwijzing naar een andere rechtsorde toegepast. Het verdrag van de Verenigde Naties over de aankoop van goederen van 11.04.1980 (VN-kooprecht/CISG) in de geldende versie, is niet van toepassing.

3. De plaats van uitvoering is Nordhorn, voor zover er niets anders blijkt uit de opdrachtbevestiging.

4. De juridische ongeldigheid van individuele bepalingen tast de geldigheid van het overige contract niet aan, tenzij het vasthouden aan het contract voor een partij niet redelijk is. Wijzigingen en vergissingen voorbehouden.