Colofon

COLOFON

 

Adres
ENO telecom GmbH
Bentheimer Str. 118b
D-48529 Nordhorn

Directeurs
Peter Horstmann
Hendrik Horstmann
Gernot Teufel

Eigenaars
Bernd Horstmann
Erfgenamen Wilhelm Horstmann

Belastingidentificatie
HRB Osnabrück 130587
Btw-nr.: DE 811571909

Bankgegevens
Naam van de bank: Grafschafter Volksbank eG
IBAN: DE24280699561007770707
BIC: GENODEF1NEV
Rekeninghouder: ENO telecom GmbH 

 

Uitsluiting van aansprakelijkheid

1. Inhoud van het online aanbod

ENO telecom biedt geen garantie voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de ter beschikking gestelde informatie. Vorderingen voor aansprakelijkheid tegenover ENO telecom die betrekking hebben op schade van materiële of geestelijke aard, die door het gebruik of niet-gebruik van de ter beschikking gestelde informatie rep. door het gebruik van foutieve en onvolledige informatie werd veroorzaakt, zijn principieel uitgesloten voor zover ENO telecom geen bewezen opzettelijke of grof nalatige schuld treft. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. ENO telecom behoudt zich het uitdrukkelijke recht voor om delen van de pagina‘s of het volledige aanbod zonder aparte aankondiging te wijzigen, aan te vullen, te wissen of de publicatie gedeeltelijk of definitief te stoppen.

2. Verwijzingen en links
Bij directer of indirecte verwijzingen naar externe internetpagina‘s („links“) die buiten het verantwoordelijkheidsbereik van ENO telecom liggen, treedt een aansprakelijkheidsverplichting enkel in werking in het geval dat ENO telecom kennis heeft van de inhoud en het voor ENO telecom technisch mogelijk en redelijk is het gebruik in het geval van illegale inhoud te voorkomen. ENO telecom verklaart daarom uitdrukkelijk dat de gekoppelde pagina‘s op het moment van het instellen van de link vrij van illegale inhoud waren. ENO telecom heeft geenszins invloed op de actuele en toekomstige vormgeving en op de inhoud van de gekoppelde pagina‘s. Daarom distantieert ENO telecom zich hierbij uitdrukkelijk van elke inhoud van alle gelinkte/gekoppelde pagina‘s die na het instellen van de link werden gewijzigd. De vaststelling geldt voor alle binnen het eigen internetaanbod ingestelde links en verwijzingen alsook voor externe commentaren in door ENO telecom ingerichte gastboeken, discussiefora en mailinglijsten. Voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud en vooral voor schade die uit het gebruik of het niet-gebruik van op dergelijke wijze voorgestelde informatie ontstaan, is alleen de aanbieder van de pagina waarnaar wordt verwezen, aansprakelijk en niet diegene die enkel via links naar de betreffende publicatie verwijst. 

3. Auteurs- en merkrecht
ENO telecom streeft ernaar om in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte grafieken, klankdocumenten, videoreeksen en teksten in acht te nemen, door hemzelf gemaakte grafieken, klankdocumenten, videoreeksen en teksten te gebruiken of licentievrije grafieken, klankdocumenten, videoreeksen en teksten te gebruiken. Alle in het internetaanbod genoemde en ev. door derden beschermde merk- en goederentekens vallen onbeperkt onder de bepalingen van het geldende merkenrecht en de bezitsrechten van de geregistreerde eigenaars. Allen op basis van zuivere vermelding kan er niet worden besloten dat merktekens niet door de rechten van derden zijn beschermd! Het copyright voor gepubliceerde, door ENO telecom zelf gemaakte voorwerpen blijft enkel bij de auteur van de pagina‘s. Reproductie of gebruik van dergelijke grafieken, klankbestanden, videoreeksen en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is zonder de uitdrukkelijke toestemming van de ENO telecom niet toegestaan.

4. Gegevensbescherming
Voor zover in het internetaanbod de mogelijkheid tot ingave van persoonlijke of bedrijfsgegevens (e-mailadressen, namen, adressen) bestaat, geeft de gebruiker deze gegevens op uitdrukkelijk vrijwillige basis prijs. Het gebruik en de betaling van alle aangeboden diensten is - voor zover technisch mogelijk en redelijk - ook zonder opgave van dergelijke gegevens resp. met opgave van geanonimiseerde gegevens of een pseudoniem mogelijk.

5. Geldigheid van deze uitsluiting van aansprakelijkheid
Deze uitsluiting van aansprakelijkheid moet als deel van het internetaanbod beschouwd worden van waaruit naar deze pagina werd verwezen. Voor zover delen of individuele formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet meer volledig overeenkomen met de geldende rechtspositie, worden de overige delen van het document niet aangetast qua inhoud en geldigheid