Vilkår og betingelser

ALMINDELIGE VILKÅR OG BETINGELSER

 

Almene leveringsbetingelser for firmaet ENO telecom GmbH,

for produkter og tjenesteydelser (Status: November 2008)

I. Almene bestemmelser

1. Leveringsbetingelserne for firmaet, ENO-Telekom GmbH (som i det følgende benævnes Leverandøren) finder udelukkende anvendelse. Alle leveringer, tjenesteydelser og tilbud fra Leverandøren gennemføres udelukkende på følgende betingelser, der gælder som godkendt, senest med modtagelsen af ordrebekræftelsen fra Ordregiveren. Hvis Ordregiverens har betingelser, som er i modstrid med eller afviger fra Leverandørens leveringsbetingelser, godkender Leverandøren dem ikke, medmindre Leverandøren udtrykkeligt og skriftligt har tilsluttet sig. Leverandørens salgsbetingelser gør sig også gældende, hvis Leverandøren gennemfører en levering til Ordregiveren uden forbehold og har kendskab til leveringsbetingelser, der er i modstrid med eller afviger fra Ordregiverens betingelser. Alle aftaler, som træffes mellem Leverandøren og Ordregiveren med formålet at udarbejde denne kontrakt, skal nedfældes skriftligt i denne kontrakt. Leverandørens leveringsbetingelser gælder også for fremtidige forretninger med Ordregiveren indenfor rammerne af den løbende forretningsforbindelse.

2. I det omfang, at begrebet, „Ordregiver“ anvendes i de almene leveringsbetingelser, menes der Leverandørens aktuelle kontraktlige partner. Begrebet, „Slutkunde“ betyder Ordregiverens kontraktlige partner I det omfang, begrebet  „Samarbejdspartner“ anvendes, drejer det sig om en kontraktlig partner, som arbejder sammen med Leverandøren, omfattet af et længerevarende kontraktforhold.

3. Leverandøren leverer til Ordregiveren med enkeltkontrakter. Herudover eksisterer der længerevarende kontraktforhold med samarbejdspartnere, hvor forholdet til samarbejdspartnerne er reguleret i en særskilt samarbejdsaftale. Disse almene leveringsbetingelser regulerer udtrykkeligt ikke de retlige forbindelser til samarbejdspartnere.

4. Disse Almene Leveringsbetingelser drejer sig kun om handel med telekommunikationsprodukter. I det omfang, handelen foregår med telefonkort, gælder der individuelle kontrakter.

5. Leverandøren forbeholder sig den ubegrænsede ejendomsret samt ophavsretlige brugerrettigheder til beregninger, illustrationer, tegninger og programmer, som er gemt på medier, og andre bilag (i det følgende benævnt Bilag).
Sådanne Bilag og/eller medier såvel som de gemte data må Ordregiveren ikke stille til rådighed for tredjemand. Dette gør sig i særdeleshed gældende for sådanne Bilag, som betegnes som fortrolige. Før der videregives noget til tredjemand behøver Ordregiveren en udtrykkelig, skriftlig accept fra leverandøren. Hvis ordren ikke tildeles, skal Bilagene omgående leveres tilbage, hvis det forlanges.

6. Med hensyn til standardsoftware har Ordregiveren den ubegrænsede brugsret til de aftalte systemer med de aftalte karakteristika for ydeevnen i uforandret form. Det er tilladt Ordregiveren at lave to sikkerhedskopier uden udtrykkelig aftale.

7. Ordregiverens bestillinger er først bindende efter vores skriftlige bekræftelse. Derfor behøver
alle andre, ikke skriftlige aftaler (mundtlige, telefoniske, telegrafiske, med telex eller per email) en skriftlig bekræftelse fra Leverandøren.

8. Ordremodtagelse og ordrebekræftelse gælder hver især med forbehold for dækningstilsagn fra Leverandørens varekreditforsikring. I tilfældet af ophævelse eller nedsættelse af dækningen fra varekreditforsikringen i løbet af ordrefasen, har Leverandøren ret til at aflyse ordren.

9. Der kan gennemføres delleveringer.

II. Tilbud, priser og betalingsbetingelser

1. Leverandørens tilbud er uden forbindende, hvis der ikke fremgår andet af ordrebekræftelsen. Hvis bestillingen kan kvalificeres som tilbud jævnfør § 145 i BGB, kan Leverandøren acceptere dette indenfor 2 uger efter den er ankommet. Krav om skadeserstatning på grund af aflusning af ordren er udelukket.

2. Ordregiveren arbejder sammen med Leverandøren indenfor området, handel med tjenesteydelser indenfor telekommunikation, hardware og tilbehør. Her er det muligt, hvis Ordregiveren ønsker det, at udvide serviceområdet overfor Slutkunden, hvor der tilbydes tjenesteydelser indenfor mobilnet, paging og på fastnettet, som Ordregiveren kan videregive til Slutkunden. Desuden tilbyder Leverandøren Ordregiveren køb af telekommunikationsenheder og tilbehør til dem.

3. Leverandøren arbejder med en pool af leverandører, som består af systemoperatører, producenter og med en servicepool, og tilbyder, hvis det ønskes, den totale service indenfor området, telekommunikation.

4. Priserne fra Leverandøren omfatter - hvis der ikke fremgår andet - fra Lager Nordhorn plus porto og emballering, den gældende merværdiafgift og andre omkostninger, som told, forsikringspræmier og lignende. Fratrækning af rabat kræver en skriftlig overenskomst.

6. Hvis der ikke fremgår andet af ordrebekræftelsen, er fakturaerne fra Leverandøren netto (uden fradrag) og falder straks til betaling. Kommer Ordregiveren i restance, har leverandøren ret til at forlange morarenter op til 8% p.a, men i overensstemmelse med § 147 BGB. Hvis Leverandøren kan dokumentere et større tab i forbindelse med den forsinkede betaling, er Leverandøren berettiget til at gøre dette gældende. Ordregiveren er dog berettiget til at påvise, hvis tabet, som er opstået som følge af den forsinkede betaling, er ikke eksisterende eller væsentligt mindre. § 353 HGB er uændret.

7. Modtagelse af check eller veksel, hvor der under alle omstændigheder tages forbehold for betalingen, gælder først som betaling efter indløsning. Eventuelle diskonto- og bankrenter betales af Ordregiveren. Der hæftes ikke for rettidig fremlæggelse og protest. Hvis der aftales betaling for godtgørelsen på grund af check-veksel-processen, strækker vores ejendomsforbehold sig også til indløsningen af vekslen, som skal accepteres af Leverandøren til Ordregiveren, og det bortfalder ikke kun ved kreditering af checken, som Leverandøren har modtaget.

8. Hvis Ordregiverens betaling ikke falder rettidigt, falder samtlige krav omgående, også hvis disse er forlængede og/eller der er modtaget en veksel. Opstår der følger for leverandøren heraf, eller af andre omstændigheder (manglende mulighed for indløsning af veksel eller checks, betalingsstandsning, konkursbegæring etcetera), så der sås tvivl om Ordregiverens kreditværdighed, da er Leverandøren berettiget til at gøre yderligere leveringer eller tjenesteydelser betinget af forudbetaling eller sikkerhedsstillelse. Hvis Ordregiveren ikke gradvist eller helt efterkommer en betaling, til trods for opfordring hertil, eller ikke kan stille sikkerhed herfor, da er Leverandøren berettiget til at undlade sin øvrige opfyldelse af kontrakten, til at forlange erstatning for manglende kontraktopfyldelse eller at ophæve de eventuelle kontrakter, hvis der er leveringer, som ikke er betalt.

9. Ordregiveren har udelukkende ret til modregning, hvis modkravene er fastslået i retten,  er ubestridte eller anerkendt af Leverandøren. Desuden er Ordregiveren berettiget til at udøve tilbageholdelse, hvis Ordregiverens modkrav er baseret på det samme kontraktforhold.

III. Ejendomsforbehold

1.
Indtil der er betalt fuldstændigt for alle krav i den samlede forretningsforbindelse, inklusiv tillæg,
krav om skadegodtgørelse og indløsning af checks og veksler, forbliver varen Leverandørens ejendom. Dette gælder
også, når enkelte krav fra Leverandøren er talt sammen i en løbende faktura, og saldoen trækkes
og anerkendes.

2. Hvis varen, for hvilken der tages forbehold, forbindes, forarbejdes eller kombineres med en ny, immateriel ret, sker dette, uden at Leverandøren hæfter for dette. Forbindelsen, forarbejdningen eller forvekslingen betyder ikke, at Ordregiveren erhverver ejendomsretten, jævnfør § 947 ff. BGB om nye immaterielle rettigheder. Ved forbindelse, kombination eller forarbejdning med rettigheder, der ikke tilhører Leverandøren, erhverver denne medejerskabet af den nye, immaterielle rettighed for differencen mellem fakturabeløbet på varen, for hvilken der tages forbehold, og den totale fakturaværdi.

3. Ordregiveren er udelukkende berettiget til efterfølgende afhændelse på nedenstående betingelser:

a) Varen, for hvilken der tages forbehold, må udelukkende afhændes eller forarbejdes under reglementeret forretningsdrift, og må ikke forringe kapitalforholdene efterfølgende.

b)

aa) Ordregiveren afstår umiddelbart hermed fra sine krav inklusiv alle tillægsrettigheder til videresalget af varen, for hvilken der tages forbehold, - inklusiv eventuelle krav på mellemregningen - og overlader dem til Leverandøren.

bb) Blev varen forbundet, kombineret eller forarbejdet, og har Leverandøren forlangt medejerskab heri, i kraft af fakturabeløbet, tilfalder det Leverandøren gøre krav på købsprisen som en del af Leverandørens krav på varens værdi.

cc) Har Ordregiveren solgt kravet indenfor rammerne af en ægte Factoring aftale, overdrager Ordregiveren sit krav mod den pågældende Faktor til Leverandøren, og videregiver sin salgsindtægt, som en del af værdien af Leverandørens rettigheder til varen, til Leverandøren.  Hvis ordregiveren overskrider mere end ti kalenderdage med afregningen, eller har væsentligt svækkede kapitalforhold, har Ordregiveren en forpligtelse til at bekendtgøre overdragelsen til Factor.

dd) Leverandøren overtager hermed de beskrevne overdragelser. Ordregiveren har ret til at indkassere kravene, så længe Ordregiveren ikke har overskredet sin betalingsfrist. I dette tilfælde bemyndiger Ordregiveren Leverandøren til at underrette Slutkunden om overdragelsen samt at indkassere kravene selv. Ordregiveren er i denne sammenhæng forpligtet til at bekendtgøre de nødvendige oplysninger om de overdragne krav, som skal gøres gældende, og til at tillade efterprøvningen af disse oplysninger. Frem for alt skal Ordregiveren, hvis Leverandøren forlanger dette, udlevere en opstilling over krav med navn og adresse på køberne, kravenes beløb, regningsdato etcetera.

5. Leverandøren er forpligtet til frigivelse af sikkerhed efter Ordregiverens valg, hvis værdien af Leverandørens sikkerhed overstiger samtlige af Ordregiverens krav med mere end 10%.

6. Ordregiveren er ikke berettiget til pant eller sikkerhedsoverdragelse for varen, for hvilken der tages forbehold, eller de afståede krav. Leverandøren skal med det samme underrettes i tilfælde af pantsættelser, beslaglæggelser eller andre tiltag eller indgreb, med præcis angivelse af panthaveren eller tredjeparten, så Leverandøren kan indgive klage jævnfør 771 ZPO. Hvis tredjeparten ikke kan refundere leverandøren de retlige og udenretlige omkostninger for en klage jævnfør § 771 ZPO, hæfter Ordregiveren for Leverandørens tab.

7. Tager Leverandøren sin levering tilbage i udøvelse af sine rettigheder til ejendomsforbehold, da foreligger der en ophævelse af kontrakten, hvis Leverandøren forklarer dette udtrykkeligt. Leverandøren er berettiget til at skille sig af med  varen, for hvilken der tages forbehold, ved at  sælge den på egen hånd.

8. Varen, for hvilken der tages forbehold, opbevares af Ordregiveren for Leverandøren uden beregning. Ordregiveren skal bekoste forsikringen af varen, for hvilken der tages forbehold, imod gængse risici, som for eksempel brand, tyveri og vandskader i almindeligt omfang. Ordregiveren overdrager hermed sine krav på forsikringserstatning, som måtte tilkomme Ordregiveren for skader af ovennævnte typer fra forsikringsselskaber, eller øvrige krav imod andre erstatningspligtige overfor Leverandøren på beløb svarende til fakturaværdien for varen. Leverandøren godtager overdragelsen.

9. Samtlige krav såvel som rettigheder med hensyn til ejendomsforbeholdet til alle beskrevne særlige udformninger i disse betingelser, fastholdes, indtil den fuldstændige fritstilling fra eventuelle forpligtelser (check/veksel), som er indgået i Ordregiverens interesse. Det er Ordregiveren grundlæggende tilladt,  i tilfælde af afsnit 1, at drive Factoring for sine egne udestående fordringer. Dog er Ordregiveren forpligtet til at informere Leverandøren, før der indgås eventuelle gældsforpligtelser.

IV. Leveringsfrister og forsinkelse

1. Forudsætningen for overholdelsen af de aftalte leveringsfrister er overholdelsen af de aftalte betalingsbetingelser og andre forpligtelser for Ordregiveren, i særdeleshed også den rettidige modtagelse af eventuelle Bilag, som skal leveres fra Ordregiveren, de påkrævede godkendelser, etcetera. Hvis forudsætningerne ikke opfyldes rettidigt, må fristerne forlænges i passende omfang; dette gør sig ikke gældende, når Leverandøren skal varetage forlængelsen.

2. Leveringsfristerne, som nævnes i ordrebekræftelsen gælder udelukkende som faste frister, når de udtrykkeligt
betegnes som sådan, med tillægget, omtrent som „fast“ eller „senest“.

3. Såfremt fristen ikke overholdes, som følge af force majeure, for eksempel mobilisering, krig, oprør eller lignende begivenheder, for eksempel strejke, lockout, forlænges fristerne passende. Samtidig er Leverandøren berettiget til at ophæve kontrakten helt eller delvist på grund af den endnu ikke opfyldte del.

4. Hvis der forekommer en forsinkelse hos Leverandøren, kan Ordregiveren - hvis det kan påvises, at Ordregiveren har lidt tab - forlange erstatning for for hver fulde uge med forsinkelse på hver 0,5%, tilsammen dog ikke mere end 5% af prisen for den del af leveringen, som ikke kunne bruges formålstjenligt.  Hvis forsinkelsen af leveringen ikke beror på et forsætligt kontraktbrud fra Leverandørens side, er Leverandørens erstatning for de forudsigelige, ofte forekommende tab begrænset.

5. Krav om skadeserstatning fra Ordregiveren på grund af forsinkelse af leveringen, såvel som en ydelse, der overstiger 
beløbet, som nævnes i nr. 4, er under alle omstændigheder med forsinket levering, er udelukket, også efter udløbet af en
leveringsfrist. Dette gælder ikke i tilfælde af forsæt eller grov  uagtsomhed eller på grund af
skader på menneskeliv, legemsdele eller sundheden. Der vil ikke være forbundet en bevisbyrde hermed.
for Ordregiveren. Ordregiveren er berettiget til at ophæve kontrakten, når leveringsforsinkelsen sker på grund af Leverandøren.

6. Hvis Leverandøren forlanger det, er Ordregiveren forpligtet til, inden for en passende frist, at forklare, om Ordregiveren på grund af leveringsforsinkelsen ophæver kontrakten og/eller forlanger skadeserstatning i stedet for ydelsen, eller fastholder leveringen.

7. Oplever Ordregiveren modtagelsesafvisning, eller forsømmer Ordregiveren skyldigt andre forpligtelser i samarbejdet, da er Leverandøren berettiget til at forlange erstatning for de tab, Leverandøren har lidt, inklusiv meromkostninger. Der tages forbehold for yderlegere krav.

8. Hvis forsendelse eller udbringning efter Ordregiverens ønske sker senere end en måned efter meddelelsen om, at leveringen er klar til forsendelse, kan Leverandøren beregne  Ordregiveren lagerpenge for hver påbegyndt måned til en værdi af 0,5% af prisen for genstandene i leveringerne, dog højest i alt 5%. Det står kontrahenterne frit for at dokumentere højere eller lavere lageromkostninger.

9. Rigtig og rettidig selvbestaltet levering er at foretrække.

V. SCHUFA-Klausul

1. Ordregiveren indvilliger i, at ENO telecom GmbH stiller Ordregiverens data til rådighed, som Ordregiveren indenfor rammerne af købsudviklingen og afviklingen af købskontrakten (Persondata samt information om konti, kredit eller kreditkort) til SCHUFA Holding AG (SCHUFA) overgiver med et formål at blive kreditvurderet. Uafhængigt heraf fremsender sælgeren SCHUFA også data i tilfælde af adfærd, som er i uoverensstemmelse med kontrakten (for eksempel svig med krav efter opsigelse, fratrædelse eller misbrug af kredit eller kreditkort. Disse meddelelser skal finde sted jævnfør Bundesdatenschutzgesetz, Loven om databeskyttelse, for så vidt, dette er muligt efter afvejning af alle involverede interesser.

2. SCHUFA gemmer og fremsender data om selskabers økonomiske situation til samarbejdspartnere i EU. SCHUFAs samarbejdspartnere er frem for alt kreditinstitutter kreditkorts- og leasingselskaber  Desuden tildeler SCHUFA også oplysninger til Handels-, telekommunikation- og andre virksomheder, som tilbyder ydelser og leveringer mod kredit. SCHUFA bekendtgør data om adresser til gældsformidling. Ved tildelingen af information kan SCHUFA meddele sine samarbejdspartnere udførligt en sandsynlighedsværdi, som er beregnet fra deres database til bedømmelsen af kreditrisikoen (point-system). SCHUFA formidler udelukkende objektive data uden oplysning om pengeinstituttet, hvor kontoen er placeret; subjektive bedømmelser, personlige indkomst- og formueforhold findes ikke i SCHUFAs oplysninger. Data bliver kun stillet til rådighed, når der fremlægges en berettiget interesse deri på en troværdig måde.
3. Ordregiveren kan indhente oplysning om data, som er gemt om Ordregiverens person hos den nævnte virksomhed
på følgende adresse: SCHUFA Holding AG, Postfach 5640, 30056 Hannover. Et informationsblad indeholder flere oplysninger om SCHUFAs metode med information og points og findes på www.schufa.de eller, hvis ønsket, kan ENO telecom GmbH stille informationen til rådighed.

VI. Overførsel af risiko og emballering

1. Risikoen overføres, med mindre andet aftales  også ved fragtfri levering, til Ordregiveren:

a) ved leveringer uden ibrugtagning eller montering så snart, som leveringen er udleveret til personen, som foretager transporten eller har forladt lageret. Hvis Ordregiveren ønsker og bekoster det, bliver leveringen fra Leverandøren forsikret mod de gængse transportrisici.

b) i tilfælde af leveringer med ibrugtagning eller montering på overtagelsesdagen i egen drift eller, hvis aftalt, efter afprøvning uden anmærkninger.

2. Hvis forsendelsen, overtagelsen i egen virksomhed eller afprøvningen forsinkes eller forhindres på grund af ordregiveren,
eller kommer ordregiveren af andre årsager ud for afvisning af modtagelse, da overføres risikoen til
Ordregiveren.

3. Emballering til transport og alt andet efter i henhold til emballeringsproceduren kommer ikke tilbage fra Leverandøren, bortset fra paller. Ordregiveren er forpligtet til at sørge for emballeringen for egen regning.

VII. Modtagelse af leveringerne

Leveringerne skal modtages af Ordregiveren, også, når de har væsentlige mangler.

VIII. Defekter

Leverandøren hæfter for defekter som følger:

1. Alt efter Leverandørens valg skal alle dele eller ydelser udbedres eller leveres som nyt uden beregning,
som bortset fra driftstiden udviser en defekt inden forældelsesfristen, hvis årsagen allerede forelå på tidspunktet for risikoens overførsel.

2. De kontraktlige parter er enige om _ med undtagelse af § 434 BGB - at beskaffenheden af leveringen ved overførslen af risikoen, med mindre andet aftales, er opfyldt, når den generelle produktion hos Leverandøren, med henblik på serieproduktion, er gennemsnitlig i type og kvalitet. Hvis kvaliteten er dårligere, foreligger der ingen defekt, hvis den kontraktlige brug ikke er indskrænket. § 434, afsnit 2. sætning 2 BGB finder ingen anvendelse.

3. Reklamationer udløber seks måneder efter forfaldsdatoen, dog senest 12 måneder fra aflevering af leveringen. Der hæftes ikke for brugte produkter. Fristen gælder også for følgeskader, hvis der ikke gøres krav gældende på baggrund af ikke tilladt handling. Dette gælder ikke, hvis loven foreskriver længere frister, eller hvis der forekommer skader på menneskeliv, legemsdele eller sundheden, eller ved en forsætlig eller groft uagtsom fejl hos leverandøren eller en bevidst fortielse af en defekt. Forældelsesfristen i tilfælde af en leverandørregres ifølge §§ 478, 479, forbliver uændret, den gælder fem år fra leveringen af det defekte produkt.

4. a) Ordregiveren skal reklamere skriftligt over defekten til Leverandøren. Er Ordregiveren handlende som beskrevet i HGB, omfattes reklamationsretten af § 377 HGB. Det er afgørende for varens kontraktlige  tilstand er tidspunktet for afgangen fra Leverandørens lager.

b) Handler det hos Ordregiveren ikke om en handlende som beskrevet i HGB, da må han straks meddele Leverandøren skriftligt angående defekterne, dog skal det meddeles skriftligt senest inden for en uge efter leveringens ankomst. Defekter, som heller ikke er blevet opdaget ved omhyggelig afprøvning, skal Leverandøren straks underrettes skriftligt efter de er opdaget. Det er afgørende for varens kontraktlige  tilstand er tidspunktet for afgangen fra Leverandørens lager.

c) hvis det drejer sig om åbenbare transportskader, skal dette noteres på følgesedlen,
før der kvitteres for varemodtagelsen. Denne notering på følgesedlen skal med det samme bekræftes og det skal omgående meddeles Leverandøren. Ved en transportskade skal såvel varen som emballagen beholdes og opbevares. Varen med transportskaden må ikke sælges videre. Hvis tilbehør aller en del af varen mangler ved leveringen, skal dette ligeledes meddeles. I dette tilfælde skal man beholde kassen til forsendelse. Er den leverede vare allerede defekt ved leveringen, skal dette omgående meddeles til  leverandøren. Ved returneringen skal følgesedlen eller fakturaen såvel som en nøjagtig fejlbeskrivelse samt et eventuel returneringsnummer vedhæftes.

5. Ved reklamationer må Ordregiverens betalinger gerne i et vist omfang  tilbageholdes, hvis de står i et rimeligt 
forhold til den pågældende defekt. Ordregiveren kan kun tilbageholde betalinger, hvis en defekt
gøres gældende, og hvis der ikke er nogen tvivl herom. Viser reklamationen sig at være ugyldig, er Leverandøren berettiget til at forlange erstatning for de omkostninger, som opstod.

6. Herefter skal der overfor Leverandøren til enhver tid sørges for efteropfyldelse inden for en passende frist.

7. Slår efteropfyldelsen fejl, kan Ordregiveren - fri af eventuelle erstatningskrav jævnfør art. X. – 
ophæve kontrakten og mindske erstatningen.

8. Defekter opstår ikke kun ved væsentlige afvigelser fra den angivne beskaffenhed, ved væsentlige indskrænkninger i brugbarheden, ved naturlig anvendelse eller skader, som opstår efter risikooverførslen, efter fejlagtig eller forsømmelig behandling, uforholdsmæssig belastning eller i tilfælde af, hvis der opstår ydre påvirkninger, som ikke er forudsat i kontrakten, men også ved softwarefejl, der ikke kan reproduceres. Hvis Ordregiveren eller tredjepart foretager uretmæssige ændringer eller istandsættelser, så er der ingen reklamationsmulighed for for disse eller deres følger.

9. Ordregiverens krav af hensyn til efteropfyldelsen af de påkrævne omkostninger, især omkostninger til transport, veje, arbejde og materialer er udelukket, hvis omkostningerne stiger, da leveringen efterfølgende er sendt til et andet sted end Ordregiverens afdeling, og det da kan være, at leveringen svarer til den anvendelse, som var tiltænkt.

10. Juridisk ret til regres for Ordregiveren mod leverandøren eksisterer kun, hvis ordregiveren med sin
aftager ikke har truffet aftale om den juridiske ret til regres. Hvad angår juridisk ret til regres for Ordregiveren mod leverandøren, gælder nummer 8 tilsvarende.
11. For krav om skadeserstatning gør det samme sig gældende. X. (Andre krav om skadeserstatning): Yderligere eller andre end de samme. VII. regulerede krav fra Ordregiveren mod Leverandøren og disses agenter på grund af et
manglende produkt er udelukket.

IX. Mangel på rettigheder

Hvs der foreligger mangel på rettigheder gælder bestemmelserne i art. VII. tilsvarende. Yderligere eller andre krav fra Ordregiveren mod Leverandøren på grund af manglende rettigheder er udelukket.

X. Uladsiggørlighed og tilpasning af kontrakten

1. Hvis leveringen er umulig, er ordregiveren berettiget til at forlange erstatning, og det kan da være, at Leverandøren ikke skal varetage den uladsiggørlig ordre. Ordregiverens krav på skadeserstatning begrænser sig dog til 10% af værdien for hver del af leveringen, som på grund af sin uladsiggørlighed ikke kan tages i brug, som det er formålstjenstligt. Denne begrænsning gælder ikke ved en forsætlig eller groft uagtsom fejl, eller ved skader på menneskeliv, legemsdele eller sundheden. Her hæftes der. En ændring i bevisbyrden til ulempe for Ordregiveren er ikke forbundet med dette. Ordregiverens ret til at ophæve kontrakten forbliver uændret.
2. Skulle uforudsete hændelser jævnfør art. IV nr. 2 betyde en væsentlig ændring for økonomien eller indholdet af leveringen, bliver kontrakten tilpasset rimeligt under hensyn til princippet om god tro. Ved forretningsmæssig uansvarlighed ved tilpasningen af kontrakten kan Leverandøren ophæve kontrakten. Hvis Leverandøren vil gøre brug af denne ret, skal Leverandøren straks meddele det til Ordregiveren efter erkendelsen af hændelsens omfang, og det også, hvis der i første omgang var blevet aftalt en forlængelse af leveringstiden med Ordregiveren.

XI. Øvrige krav om skadeserstatning

1. Ordregiverens krav om skadeserstatning og erstatning for omkostninger (i det følgende: Krav om skadeserstatning), ligegyldigt af hvilken retlig årsag, særligt på grund af forsømmelse af forpligtelser i gældsforholdet og af ulovlig handlen, er udelukket.

2. Dette gælder ikke i tilfælde med obligatorisk ansvar hos Leverandøren, for eksempel efter loven om produktansvar, i
tilfælde af en forsætlig eller grov uagtsomhed, eller på grund af skader på menneskeliv, legemsdele eller sundheden, eller brud på væsentlige kontraktlige forpligtelser. Hvis der derefter opstår et ansvar hos Leverandøren, og foreligger der hverken forsæt eller grov uagtsomhed eller skader på menneskeliv, legemsdele eller sundheden, er værdien af kravet begrænset til ydelserne for Leverandørens produktansvarsforsikring. Leverandøren er forberedt på til at give Ordregiveren indblik i forsikringspolicen. Leverandøren forpligter sig til at opretholde forsikringen indtil udløbet for reklamationsret (art. VII. Ziff.

2.) Opretholdelse. En ændring i bevisbyrden, som er til ulempe for Ordregiveren, er ikke forbundet med de førnævnte regler.

3. Hvis der til Ordregiveren ifølge denne art. tilkommer X Krav om skadeserstatning, forældes disse med udløbet af forældelsesfristen for reklamationer, jævnfør art. VII. Ziff. 3.

XII. Værneting, gældende ret, opfyldelsessted, ugyldighed

1. Værnetinget er Nordhorn, inklusiv for veksel- og checkklager - hvis Ordregiveren er en fuldtidshandelsenhed, juridisk person indenfor offentlig ret eller offentligt retlige aktiver. Dette gælder også, hvis Ordregiveren ikke har en retsposition i landet, eller flytter sin bopæl eller almindelige opholdssted ud af landet efter kontraktens afslutning, eller hvis bopælen eller opholdsstedet ikke er kendt for tidspunktet for anlæggelsen af sagen

2. For alle juridiske forbindelser med Ordregiveren er det udelukkende loven i Forbundsrepublikken Tyskland, der finder sted, uden dennes eventuelle anvendelse i en anden retsorden. de forenede nationers konvention om varekøb fra d. 11.04.1980 (FN Købeloven/CISG) i den enkelte, gyldige fortolkning gælder ikke.

3. Opfyldelsesstedet er Nordhorn, hvis der ikke fremgår noget andet af ordrebekræftelsen.

4. Hvis nogle bestemmelser er uden retlig virkning, berører kontraktens virkning i øvrigt intet, medmindre at fastholdelsen af kontrakten repræsenterer en uacceptabelt stor byrde for en part. Der tages forbehold for ændringer og fejl.