Databeskyttelseserklæringen

DATABESKYTTELSESERKLÆRINGEN

 

Regler for databeskyttelse 

Vi er glade for Deres interesse i vores online shop. Beskyttelsen af Deres privatsfære er vigtig for os. Den ansvarlige for driften af RIO Hardware Shop og indsamlingen, lagringen og forarbejdningen, som foretages med de data, som genereres i denne shop, er ENO telecom GmbH, Bentheimer Str. 118b, D-48529 Nordhorn.
 
På dette website bliver indsamlet og lagret data med henblik på marketing og optimering, og dette foretages med Google Analytics, af MAN Truck & Bus AG, Oscar-Schlemmer-Str. 19-2, 180807. Disse data stilles også til rådighed for vores samarbejdspartner, TB Digital Services GmbH,Dachauer Str. 641, 80995 München. Nedenfor kan De finde yderligere information herom.
 
I det følgende informerer vi Dem udførligt om vores omgang med Deres data, som er blevet indsamlet og lagret i forbindelse med et køb i vores shop  (ENO telecom GmbH, Bentheimer Str. 118b, D-48529 Nordhorn).  
 
Behandling af dine personoplysninger
 
De kan godt besøge vores shop uden at angive personlig information. Vi lagrer - også, når besøg sker gennem links på newsletters - udelukkende datoen for besøget uden personlige oplysninger, som for eksempel:
 
- navnet på Deres Internet service provider
- den side, som De besøgte os fra
- navnet på de ønskede data
 
Disse data bliver udelukkende brugt til at forbedre vores hjemmeside og tillader ingen følgeslutninger angående Deres person.
 
Lagring af kundedata ved køb i Mobil Shop eller registrering af enheder
 
Med registreringen af Dem som kunde i shoppen bliver Deres personlige data indsamlet og lagret af ENO telecom GmbH, Bentheimer Str. 118b, D-48529 Nordhorn. Hvis dette er nødvendigt for afviklingen af de enkelte bestillinger, bliver Deres personlige data overdraget til den udbyder, som er blevet engageret af os (transportør, speditør, banker, TB Digital Services GmbH, Dachauer Str. 641, D-80995 München).
 
Der sker ingen yderligere anvendelse eller videregivelse af Deres personlige data gennem os. 
 
Den registreredes rettigheder
 
Hvis dine personoplysninger behandles, er du den registrerede ifølge den generelle forordning om databeskyttelse og har følgende rettigheder over for den ansvarlige:
 
1. Ret til indsigt
 
Du kan kræve en bekræftelse fra den ansvarlige på, om vi behandler personoplysninger.
 
Hvis en sådan behandling foregår, kan du forlange indsigt i følgende oplysninger af den ansvarlige:
 
(1) de formål personoplysninger behandles til;
(2) de kategorier af personoplysninger, der behandles;
(3) modtagerne, eller kategorierne af modtagere, dine personoplysninger er blevet videregivet til, eller videregives til;
(4) hvor længe det er meningen dine personoplysninger skal lagres eller, hvis det ikke er muligt at give konkrete oplysninger om dette, kriterierne for bestemmelse af lagringens varighed; 
(5) om du har ret til berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger, ret til begrænsning af den ansvarliges behandling af oplysningerne, eller ret til at gøre indsigelse mod denne behandling;
(6) om du har ret til at klage over for en tilsynsførende myndighed; 
(7) alle tilgængelige oplysninger om oplysningernes oprindelse, hvis personoplysningerne ikke er blevet indhentet hos den registrerede; 
(8) om der findes en automatisk afgørelsesproces, herunder profilering i henhold til artikel 22, stk. 1 og 4 i den generelle forordning om databeskyttelse og, i det mindste i disse tilfælde, relevante oplysninger om den involverede logistik og de tilstræbte resultater af den sådan behandling for den registrerede. 
 
Du har ret til at forlange oplysninger om, om dine personoplysninger overføres til et tredjeland eller en international organisation. I denne sammenhæng kan du forlange, at blive underrettet om de egnede garantier i henhold til artikel 46 i den generelle forordning om databeskyttelse i forbindelse med overførslen.
 
Ret til berigtigelse
 
Du har ret til berigtigelse og/eller fuldstændiggørelse overfor den ansvarlige, såfremt de behandlede personoplysninger, der vedrører dig, er forkerte eller ufuldstændige. Den ansvarlige skal omgående foretage berigtigelsen. 
 
2. Ret til begrænsning af behandlingen
 
Under følgende forudsætninger kan du forlange begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger:
 
(1) hvis du gør indsigelse mod rigtigheden af dine personoplysninger i en periode, der gør det muligt for den ansvarlige, at kontrollere, at personoplysningerne er korrekte; 
(2) behandlingen er ulovlig og du afviser sletning af personoplysningerne og i stedet forlanger at brugen af personoplysningerne begrænses; 
(3) den ansvarlige ikke længere har brug for personoplysningerne til behandlingens formål, men du dog skal bruge dem til fremsættelse, udøvelse eller forsvar af retskrav, eller 
(4) hvis du har gjort indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21, stk. 1 i den generelle forordning om databeskyttelse, og det endnu ikke vides, om den ansvarliges rimelige grunde vejer tungere end dine grunde. 
Hvis behandlingen af dine personoplysninger er blevet begrænset, må disse oplysninger – med undtagelse af lagring – kun behandles med dit samtykke eller til fremsættelse, udøvelse eller forsvar af retskrav, eller til beskyttelse af en anden fysisk eller juridisk persons rettigheder, eller grundet Unionens eller en medlemsstats vigtige offentlige interesse. 
Hvis begrænsningen af behandlingen er blevet begrænset i henhold til de ovennævnte forudsætninger, får du besked af den ansvarlige, inden begrænsningen ophæves. 
 
3. Ret til sletning
 
a) Sletningspligt 
 
Du kan forlange af den ansvarlige, at dine personoplysninger slettes omgående, og den ansvarlige er forpligtet til, at slette disse oplysninger med det samme, hvis en af følgende grunde er relevant: 
 
(1) Dine personoplysninger skal ikke længere bruges til det formål, de er blevet indhentet eller på anden måde behandlet til. 
(2) Du trækker dit samtykke, som behandlingen støtter sig til i henhold til artikel 6, stk. 1, lit. a eller artikel 9, stk. 2, lit. a i den generelle forordning om databeskyttelse, tilbage, og der foreligger ikke noget andet retsgrundlag for behandlingen.
(3) Du gør indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21, stk. 1 i den generelle forordning om databeskyttelse, og der foreligger ingen rimelige overordnede grunde til behandlingen, eller du gør indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21, stk. 1 i den generelle forordning om databeskyttelse. 
(4) Dine personoplysninger er blevet behandlet ulovligt. 
(5) Sletningen af dine personoplysninger er nødvendig for at opfylde en lovlig forpligtelse i henhold til EU-lovgivning eller medlemsstaternes lovgivning, som den ansvarlige er underlagt. 
(6) Dine personoplysninger er blevet indhentet i forbindelse med informationssamfundstjenester i henhold til artikel 8, stk. 1 i den generelle forordning om databeskyttelse. 
 
b)   Oplysninger til tredjeparter
 
Hvis den dataansvarlige har offentliggjort personoplysningerne og i henhold til artikel 17, stk. 1 i den generelle forordning om databeskyttelse er forpligtet til at slette personoplysningerne, træffer den dataansvarlige under hensyntagen til den teknologi, der er tilgængelig, og omkostningerne ved implementeringen, rimelige foranstaltninger, herunder tekniske foranstaltninger, for at underrette de dataansvarlige, som behandler personoplysningerne, om, at du har anmodet disse dataansvarlige om at slette alle link til eller kopier eller gengivelser af de pågældende personoplysninger. 
 
c)   Undtagelser
 
Retten til sletning foreligger ikke, hvis behandlingen er nødvendig:
 
(1) for at udøve retten til ytrings- og informationsfrihed;
(2) for at overholde en retlig forpligtelse, der kræver behandling i henhold til EU-lovgivning eller medlemsstaternes nationale lovgivning, og som den dataansvarlige er underlagt, eller for at udføre en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt; 
(3) af hensyn til samfundsinteresser på folkesundhedsområdet i overensstemmelse med artikel 9, stk. 2, litra h og i, samt artikel 9, stk. 3 i den generelle forordning om databeskyttelse;
(4) til arkivformål i samfundets interesse, til videnskabelige eller historiske forskningsformål eller til statistiske formål i overensstemmelse med artikel 89, stk. 1 i den generelle forordning om databeskyttelse, i det omfang den rettighed, der er omhandlet i stk. a), sandsynligvis vil gøre det umuligt eller i alvorlig grad hindre opfyldelse af denne behandling, eller
(5) for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares. 
 
4. Ret til underretning
 
Hvis du har gjort din ret til berigtigelse, sletning eller begrænsning gældende overfor den dataansvarlige, er denne forpligtet til at underrette alle modtagere dine personoplysninger er blevet videregivet til om berigtigelsen eller sletningen af dataene, eller om begrænsningen af behandlingen, medmindre det viser sig umuligt eller er uforholdsmæssigt vanskeligt. 
 
Du har ret til at blive oplyst om disse modtagere. 
 
5. Ret til dataportabilitet
 
Du har ret til at modtage de personoplysninger, du har givet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Desuden har du ret til at transmittere oplysningerne til en anden dataansvarlig uden hindring fra den dataansvarlige, som personoplysningerne er blevet givet til, når
 
(1) behandlingen er baseret på samtykke, jf. artikel 6, stk. 1, litra a i den generelle forordning om databeskyttelse, eller artikel 9, stk. 2, litra a i den generelle forordning om databeskyttelse, eller på en kontrakt, jf. artikel 6, stk. 1, litra b i den generelle forordning om databeskyttelse, og 
 
(2) behandlingen foretages automatisk. 
Ved udøvelsen af denne ret har du også ret til at få transmitteret personoplysningerne direkte fra en dataansvarlig til en anden, hvis det er teknisk muligt. Her må andres rettigheder eller frihedsrettigheder ikke krænkes. 
 
Retten til dataportabilitet finder ikke anvendelse på behandling, der er nødvendig for udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt. 
 
6.   Ret til indsigelse
 
Den dataansvarlige må ikke længere behandle dine personoplysninger, medmindre den dataansvarlige påviser vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.
 
Hvis dine personoplysninger behandles med henblik på direkte markedsføring, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger til sådan markedsføring, herunder at gøre indsigelse mod profilering, i det omfang den vedrører direkte markedsføring 
 
Hvis du gør indsigelse mod behandling med henblik på direkte markedsføring, må dine personoplysninger ikke længere behandles til dette formål 
 
I forbindelse med anvendelse af informationssamfundstjenester, og uanset direktiv 2002/58/EF, kan du udøve din ret til indsigelse gennem automatiske midler ved brug af tekniske specifikationer. 
 
7.   Ret til tilbagekaldelse af samtykke
 
Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage. Tilbagetrækningen af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på dit samtykke inden tilbagetrækningen. 
 
8.  Automatiske individuelle afgørelser, herunder profilering
 
Du har ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering, som har retsvirkning eller på tilsvarende vis betydeligt påvirker dig. Det gælder ikke, hvis afgørelsen 
 
(1) er nødvendig for indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt mellem dig og en dataansvarlig, 
(2) er hjemlet i EU-lovgivning eller medlemsstaternes nationale lovgivning, som den dataansvarlige er underlagt, og som også fastsætter passende foranstaltninger til beskyttelse af dine rettigheder og frihedsrettigheder samt legitime interesser eller 
(3) er baseret på dit udtrykkelige samtykke. 
 
Dog må disse afgørelser ikke baseres på særlige kategorier af personoplysninger, jf. artikel 9, stk. 1 i den generelle forordning om databeskyttelse, medmindre artikel 9, stk. 2, litra a eller g finder anvendelse, og der er indført passende foranstaltninger til beskyttelse af dine rettigheder og frihedsrettigheder samt legitime interesser. 
 
I de tilfælde, der er omhandlet i (1) og (3), gennemfører den dataansvarlige passende foranstaltninger til at beskytte dine rettigheder og frihedsrettigheder samt legitime interesser, i det mindste din ret til menneskelig indgriben fra den dataansvarliges side, til at fremkomme med dine synspunkter og til at bestride afgørelsen. 
 
9.  Ret til at indgive klage til en tilsynsmyndighed
 
Uden at det berører andre administrative klageadgange eller adgang til retsmidler, har du ret til at indgive klage til en tilsynsmyndighed, navnlig i den medlemsstat, hvor du har dit sædvanlige opholdssted eller arbejdssted, eller hvor den påståede overtrædelse har fundet sted, hvis du finder, at behandlingen af dine personoplysninger overtræder den generelle forordning om databeskyttelse. 
 
Den tilsynsmyndighed, som klagen er indgivet til, underretter klageren om forløbet og resultatet af klagen, herunder om muligheden for anvendelse af retsmidler, jf. artikel 78 i den generelle forordning om databeskyttelse. 
 
Kontaktinformation vedrørende databeskyttelse
 
Ved spørgsmål til indsamling, analyse eller brug af Deres personlige data, ved spørgsmål, berigtigelse, spærring eller sletning af data, såvel som aflysning af meddelt accept, kontakt da venligst vores ansvarlige for databeskyttelse:
 
ENO telecom GmbH
Heiner Hensen
Bentheimer Str. 118b
48529 Nordhorn
hhensen@eno.de
 
Brug af cookies
 
På vores website anvender vi såkaldte cookies. Cookies er små filer, som gemmes på Deres computer og som gemmer de bestemte indstillinger og data, som gives til vores system igennem browseren. Lagringen hjælper os med at udarbejde hjemmesiden til Dem, så det gør Deres brug af den lettere, så for eksempel en vis information, so De har givet, betyder, at De ikke skal gentage de samme valg hele tiden. I browseren kan De vælge begrænsende indstillinger for brugen af cookies, hvilket kan føre til, at vores hjemmeside for eksempel ikke mere fungerer indskrænket. Her kan cookies også slettes. 
 
Session cookies
 
Session cookies bliver slettet igen, når browseren lukkes.
 
Langtidscookies
 
Hos os anvendes der cookies, som forbliver på Deres harddisk. Fristen herfor er indstillet langt ude i fremtiden, af hensyn til Deres egen bekvemmelighed. Ved det næste besøg konstateres det automatisk, om De allerede har været hos os, og hvilke indstillinger og informationer, De foretrækker (såkaldte langtidscookies). 
 
Datasikkerhed
 
Dere betalingsinformation bliver overført i låst tilstand over internettet under bestillingsprocessen. Vi sikrer, at vores website og øvrige systemer gennem organisatoriske og tekniske tiltag forhindrer tab, ødelæggelse, tyveri, ændring og udbredelse af Deres data til uvedkommende personer. De bør altid behandle Deres informationer fortroligt og lukke browservinduet, når De har afsluttet kommunikation med os, specielt, hvis De anvender computeren samme med andre. 
 
Webtracking Tools
 
Google Analytics med "anonymize IP"
 
På dette website bliver indsamlet og lagret data med henblik på marketing og optimering, og dette foretages med Google Analytics, af MAN Truck & Bus AG, Oscar-Schlemmer-Str. 19-2, 180807. Disse data stilles også til rådighed for vores samarbejdspartner, TB Digital Services GmbH, Dachauer Str. 641, 80995 München. Google Analytics er en tjeneste, som udbydes af Google Inc. ("Google"). Google Analytics bruger "Cookies". Information, som er frembragt gennem cookies fra Deres brug af denne website, bliver som regel overført til en server i USA og lagret der. Hvis IP-anonymiseringen på denne website aktiveres, bliver Deres IP-adresse forkortet af google, men kun i medlamsstaterne i EU eller i andre stater, som er med i Overenskomsten om det europæiske økonomiske samarbejdsområde. Kun i undtagelsestilfælde bliver den fulde IP-adresse overført til en server hos Google i USA og forkortet derovre. Efter ordre fra en tredjepart, som driver dette website vil Gogle bruge denne information til at gøre deres brug af websitet endnu bedre, til at udfærdige rapporter om aktiviteter på websites, og for at skaffe oplysninger om yderligere brug af websitet og internettet med henblik på relaterede tjenesteydelser til operatøren af dette website. IP-adressen, som blev overført indenfor rammerne af Google Analytics, bliver ikke sammenstillet med andre data fra Google. De kan forhindre, at der lagres cookies ved hjælp af den rigtige indstilling af browseren. Vi gør dog opmærksom på, at De i dette tilfælde ikke vil kunne gøre brug af samtlige funktioner i det fulde omfang på dette website. 
 
Hvis De ikke ønsker, at informationer om Deres besøg på websitet overføres til Google Analytics, har De mulighed for at installere en add-on, som deaktiverer dette. På følgende link: (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) kan De downloade den tilgængelige Browser-Plugin og installere den.

 

Google reCAPTCHA

På vores hjemmeside anvender vi Google reCAPTCHA . Det drejer sig her om en tjeneste fra Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, i det følgende kun kaldet „Google“.

Vi bruger reCaptcha til at bestemme, om indtastningen er foretaget af en fysisk person eller er blevet misbrugt ved maskinel og automatiseret forarbejdning og dermed til kontrol og forhindring af handlinger foretaget ved automatisk adgang, fx ved såkaldte bots på vores internetside. 
Retsgrundlaget er artikel 6, stk. 1, litra (f), Persondataforordningen GDPR. Vores berettigede interesse ligger i sikkerheden af vores internetpræsentation samt i afværgelsen af uønsket, automatiseret adgang i form af spam og lign.

Ved hjælp af denne tjeneste kan Google undersøge, fra hvilken hjemmeside en forespørgsel bliver sendt, samt fra hvilken IP-adresse du anvender det såkaldte reCAPTCHA-indtastningsfelt. Ud over din IP-adresse indsamler Google også andre mulige oplysninger, som er nødvendige for at kunne tilbyde og sikre denne tjeneste.   I den forbindelse gælder de afvigende databeskyttelsesbestemmelser fra Google Inc. Yderligere oplysninger om databeskyttelsesbestemmelser hos Google Inc. finder du under http://www.google.de/intl/de/privacy
eller https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

Gennem certificeringen af EU-US-beskyttelsen af privatlivets fred („EU-US Privacy Shield“) https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
garanterer Google, at EU’s databeskyttelsesregler også overholdes ved bearbejdningen af data i USA.